Securitas särskilda bestämmelser för Företagslarm

Nedan finner du våra villkor vid köp av både SecuritasPro och enskilda produkttköp.


SECURITAS SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRETAGSLARM MED ABONNEMANG
SECURITAS SÄRSKILDA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR PRODUKTER - FÖRETAGSLARM


 

Securitas särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang

Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.
Kunden” avser den kund/beställare som anges vid beställningen.
Webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitaslarm.se/foretag
Avtalet” avser parternas överenskommelse som regleras via dessa särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang inklusive Securitas Allmänna Bestämmelser A.
Avtalsvillkor” avser samtliga villkor i dessa särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang inklusive Securitas Allmänna Bestämmelser A.
Inbrottslarm” avser inbrottslarm med abonnemang avseende larmtjänster.
Kameralösning” avser kameralösning med tillhörande abonnemang avseende larmtjänster.
Företagslarm” avser en kombinerad lösning som inkluderar både Inbrottslarm och Kameralösning.
Samarbetspartners” avser exempelvis återförsäljare, Securitas koncernbolag, leverantörer och samtliga av dessas underleverantörer.
Samarbetspartners Villkor” avser villkor som eventuellt ingås mellan Kunden och Samarbetspartners.

1. Allmänt
1. 1 Detta Avtal gäller vid köp och leverans av Inbrottslarm, Kameralösning och/eller Företagslarm. Vid köp av endast Kameralösning ingår inte samtliga nedanstående tjänster, exempelvis ingår då inte larmcentralens tjänster och fria väktarutryckningar. Avtalet gäller från angivet datum i versionshanteringen och ersätter tidigare publicerade avtal och villkor. Avtalet träder ikraft vid den tid Kunden genomför ett köp via Securitas webbplats enligt punkt 2.1 nedan.
1.2 Om Kunden handlar i egenskap av konsument gäller istället Securitas Särskilda bestämmelser för hemlarm med abonnemang. Vid köp av enskilda produkter som ej ingår i paketet för Inbrottslarm, Kameralösning eller Företagslarm gäller Securitas särskilda försäljningsvillkor för produkter till företagslarm.
1.3 Varken Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm får användas utanför Sveriges territorium. För det fall Inbrottslarm, Kameralösning eller Företagslarm byts ut eller kompletteras av Securitas ska detta Avtal fortsatt äga giltighet för ersättningsprodukt eller kompletterad produkt.

2. Beställning och Avtal
2.1 Avtal ingås genom att Kunden beställer Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm på Webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen via en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit. Avtalet blir bindande mellan Securitas och Kunden då Kunden mottar orderbekräftelsen i mailet från Securitas, Kunden är dock bunden av sin order från det att denne genomför sin order på Webbplatsen. För att kunna genomföra ett köp via Securitas webbplats måste Kunden acceptera Avtalsvillkoren.
2.2 Då Kunden accepterar Avtalsvillkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet och bekräftar att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter.
2.3 Kunden bekräftar vid acceptans av dessa Avtalsvillkor att denne har rätt att genomföra köpet för Kunden och därmed juridiskt binda det kundföretag som Kunden företräder vid detta Avtal. För att undvika missförstånd gäller således att Beställaren ska vara behörig att företräda Kunden antingen genom att vara behörig firmatecknare eller ha rätt att ingå detta Avtal genom en ställningsfullmakt samt vara minst 18 år.
2.4 Securitas ansvarar endast för sådan produktinformation, prislistor och dylika handlingar som ingår i Avtalet och där till bifogade bilagor. Vidare ansvarar Securitas endast för sådana uppgifter som lämnats av behöriga företrädare för Securitas och kan därmed inte ta ansvar för annan information eller andra uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller av annan än Securitas. Securitas har rätt att löpande uppdatera information som finns på hemsidan.

3. Securitas leverantörer/underleverantörer
Vissa funktioner och lösningar som ingår under detta Avtal tillhandahålls av Securitas Samarbetspartners. När Kunden ingår Avtal och/eller registrerar sig för användning kan Kunden behöva godkänna integritetspolicyer och/eller andra användarvillkor och dylika villkor från Samarbetspartners. Vid godkännande av sådana eventuella Samarbetspartners Villkor så reglerar dessa relationen mellan Kunden och dessa Samarbetspartners. Securitas ansvarar inte för Samarbetspartners Villkor och Samarbetspartners har således ett enskilt ansvar för innehåll i dessa. Securitas Villkor inklusive bilagor är det Avtal som fullt ut reglerar Kundens och Securitas relation och överenskommelse.

4. Avtalstid
4.1 Avtalet gäller i tjugofyra (24) månader räknat från leveransdag. Om avtalet inte sägs upp senast tre (3) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med tolv (12) månader i taget.

5. Kunduppgifter
5.1 Vid beställningstillfället via Webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom, uppgifter kan även sparas av Kunden på dennes personliga konto på webbplatsen. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, e-post m.m.) är korrekta, fullständiga och uppdaterade samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter under hela Avtalstiden. Det är således Kunden som ansvarar för att skriftligen informera Securitas för det fall Securitas kan behöva uppdatera några uppgifter relaterade till Kunden.

6. Priser och avgifter
6.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. De aktuella priserna som lämnas på Webbplatsen har Securitas rätt att löpande uppdatera. Priser anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt.

7. Prisjustering
7.1 Månadsavgiften är fast under de första tjugofyra (24) månaderna. Därefter har Securitas rätt att justera priset med trettio (30) dagars varsel om Securitas kostnader för löner eller lönerelaterade kostnader för anställda, skatter och avgifter ökar eller om omständigheter som är av så kallad force majeure karaktär inträffar och dessa omständigheter påverkar Securitas kostnad för att utföra tjänsterna under Avtalet.

8. Betalning
8.1 Kunden faktureras kvartalsvis av Securitas för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och betalning erläggs således inte vid beställningstillfället. Securitas har rätt att ta ut en faktureringsavgift i enlighet med vad som anges vid beställningstillfället. Vid samtliga fakturabetalningsalternativ och delbetalningsalternativ har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden och Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt. Securitas har vidare rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntelag samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader om Kunden ej betalar i tid. Felaktiga uppgifter i en faktura måste av Kunden reklameras innan förfallodagen på varje faktura och för det fall Kunden inte reklamerar detta under föreskriven tid kan felaktigheter inte göras gällande mot Securitas.
8.2 Månadsavgiften för abonnemanget ska erläggas kvartalsvis i förskott. Securitas har rätt att starta fakturering 14 dagar efter att Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm levererats till Kunden oavsett om detta är i drift eller inte.

9. Kampanjer och erbjudanden
9.1 Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa Villkor, exempelvis vad avser fraktavgifter. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanjdatumens utgång gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika abonnemang och/eller produkter gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

10. Leverans och transport
10.1 Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Estimerad leveranstid framgår på Webbplatsen. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift i enlighet med vad som anges på Webbplatsen.
10.2 Leverans utförs av den eller de olika transportörer eller budfirmor (nedan ”Transportör”) som Securitas vid var tid anlitar. Securitas ansvarar aldrig för leveransförsening som beror på en Transportör och risken för leveransen övergår på Kunden samtidigt som Securitas lämnar över leveransen till Transportören. När försändelsen kommit ombudet tillhanda brukar Kunden meddelas genom avi eller dylikt som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske på olika sätt och ibland kan dessa koma bort varför du som Kund kan behöva kontakta Transportören men vanligen sker avisering genom e-post, brevledes alternativt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.
10.3 Om en försändelse inte hämtas ut av Kunden inom den i aviseringen angivna tidsramen har Securitas rätt att ta ut en avgift om 500 SEK exklusive moms.
10.4 Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

11. Montering och underhåll
11.1 Kunden ansvarar för montering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och förbinder sig att vid montering av detta följa Securitas instruktion som finns tillgänglig på Webbplatsen. Montering på annat sätt än vad Securitas skriftligen anvisat kan innebära ett otillräckligt skydd och Securitas frånsäger sig allt ansvar vid montering som inte gjorts i enlighet med Securitas instruktion. Vidare är det upp till Kunden att kontrollera att utrustningen är tillräcklig för att skydda egendomen och Securitas garanterar ej att utrustningen är anpassad för ändamålet. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm ska bland annat men inte uteslutande monteras inomhus i normalt inomhusklimat enligt Securitas anvisningar.
11.2 Målnings- efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid installation, underhåll, reparation eller nedmontering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm inklusive nedlagd tid bekostas och ombesörjs av Kunden.
11.3 Kunden åtar sig att underhålla och sköta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm på egen bekostnad i enlighet med Securitas gällande instruktion. Batterier bekostas och byts av Kunden.

12. Garanti
12.1 Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm omfattas av en garanti under två (2) år från det att Avtalet ingåtts. Garantin omfattar endast fel som beror på fabrikationsfel. För att undvika missförstånd innebär detta att garantin exempelvis inte omfattar fel som beror på Kundens hantering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm, så som exempelvis vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll, handhavandefel och inte heller övriga fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter alltid att Kunden vårdat och underhållit Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm i enlighet med dessa villkor. Batterier och andra förbrukningsvaror omfattas inte under denna garanti.

13. Reklamationer
13.1 För det fall ursprungliga fel föreligger ska Kunden omedelbart kontakta teknisk support och om teknisk support efter felsökning inte lyckats åtgärda felet kan Kunden ansöka om en reklamation. Reklamation avser dock endast fabrikationsfel och ska ske omedelbart då fel upptäcktes efter kontakt tagits med teknisk support och alltid inom skälig tid, reklamation som sker efter 10 dagar från att felet upptäcktes kan inte anses vara gjord inom skälig tid. Kontaktuppgifter för felsökning genom teknisk support och reklamation finns tillgängliga på Webbplatsen. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara, vilket dock inte innebär att reklamationen är godkänd utan endast att Securitas åtar sig att undersöka felet. Om reklamationen godkänns och Kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder en felfri vara till Kunden. Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger något fel som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.
13.2 Kunden har vidare ett ansvar att i samband med mottagande av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm kontrollera detta och på ankomstdagen, eller allra senast inom 7 dagar vid dolda skador som ej kunde eller borde kunnat upptäckas på ankomstdagen, anmäla eventuell leveransskada till både Transportören och till Securitas även om det enbart är Transportören som ansvarar för fel som uppstått på grund av Transportörens vårdslöshet vid leverans av försändelsen.

14. Securitas ansvar och befrielsegrunder vid Force Majeure
14.1 För det fall Securitas ansvarar för skada på Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm åtar sig Securitas att efter eget val antingen avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Securitas har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Securitas kan aldrig ta ansvar för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm kompatibilitet med andra produkter utöver vad som framgår av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen. Det totala ansvar som kan göras gällande i förhållande till Securitas under detta Avtal är (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Securitas anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) under alla omständigheter begränsat till det totala pris som betalats av Kunden för abonnemanget under den senaste tolv (12) månadsperioden men kan aldrig överstiga ett belopp om en miljon (1 000 000) SEK. Securitas ansvar begränsas och regleras i övrigt av Allmänna Bestämmelser A som utgör en bilaga till dessa Villkor.
14.2 Securitas Samarbetspartners kan t.ex. utföra installation, reparation, bevakning/övervakning, kommunikationsrelaterade tjänster, larmöverföringstjänster (inklusive trådlös överföring, internetöverföring och/eller IP telefonitjänster) eller andra tjänster. I den utsträckning det är tillåtet av lag ska tillämpliga ansvarsbegränsningar som följer av dessa Villkor inklusive dess bilagor även appliceras gentemot Securitas Samarbetspartners vid eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av anspråk som riktas mot Samarbetspartners. Ansvarsbegränsningarna ska således medföra att Securitas Samarbetspartners åtnjuter samma skydd under detta Avtal som Securitas vad beträffar deras ansvar vid tillhandahållande av tjänster och produkter.
14.3 Befrielsegrunder regleras av Allmänna Bestämmelser A och villkor avseende Force majeure i Allmänna bestämmelser A ska ses som en integrerad del i dessa Villkor genom denna hänvisning.

15. Larmmottagning
15.1 Securitas åtar sig att ha tillräckligt med personal och teknisk utrustning vid Securitas larmcentral för att avtalad förmedling av larm till larmcentralen ska kunna utföras. Securitas vidtar de åtgärder som angivits i ”Så funkar det” på Webbplatsen. Åtgärdsinstruktionen är fast under avtalstiden.
15.2 Om Securitas förändrar system eller applikationer under pågående avtalsperiod och som enligt Securitas bedömning kan medföra påtaglig försämring av Kundens larmmottagning så äger Securitas rätt att avhjälpa felet genom att kostnadsfritt tillhandahålla en till standarden likvärdig larmmottagare och larmenhet kostnadsfritt för Kunden. Tillverkare och modell kan variera och ändras såvida det inte påverkar kvaliteten på tjänsten eller i övrigt är till betydande men för Kunden.
15.3 Securitas ansvarar inte under några omständigheter för Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm om centralapparaten placerats utanför tillräckligt täckningsområde för GSM/GPRS nätet. Securitas ansvarar inte för skada till följd av avbrott, störningar eller liknande på tele- och datakommunikation mellan Kundens Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och Securitas mottagare eller samarbetspartners. Securitas har ingen skyldighet att kontrollera att larmöverföringen eller uppkopplingen fungerar.
15.4 Securitas har inte skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som avtalats och ska följaktligen inte heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta Avtal. Securitas är inte att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och har därmed inte heller ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden.

16. Kundens åtaganden
16.1 Kunden ansvarar för att kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) samt personkod och behörighet för kontaktpersoner är uppdaterade under hela Avtalstiden. Se Webbplatsen för vidare information.
16.2 Inbrottslarmet, Kameralösningen eller den kombinerade lösningen Hemlarm levereras tillsammans med SIM-kort för GSM/GPRS som är en del i tjänsten levererad av Securitas, men Kunden ansvarar för att larmet placeras på en plats där GSM/GPRS-täckning erhålls av teleoperatör. Kunden ansvarar även för inkoppling av bredband och dess funktion, för att erhålla redundans i larmöverföring och tjänster. Kunden ansvarar för att regelbundet kontrollera Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm och tillse att larmöverföringen mot larmcentralen fungerar samt kontrollera Kameralösningen och dess funktion. Kunden ansvarar för att vårda och underhålla Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm så att den är i brukbart skick och inte orsakar fellarm. Kunden kan regelbundet behöva testa Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och vid fel på Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm åligger det Kunden att underrätta Securitas utan dröjsmål. Kunden ska även underrätta Securitas i förväg vid dennes test av Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm så att Securitas är medvetna om att Kunden genomför testet. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Securitas om alla förändringar som kan påverka Securitas tjänster.
16.3 Kunden ansvarar som larminnehavare enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att larmet inte orsakar onödiga fellarm.
16.4 Kunden får inte göra ingrepp i Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm eller i SIM-kortet eller använda SIM-kortet/ Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm på annat sätt eller med annan operatör än vad som anges i avtalet eller som skriftligen anvisats av Securitas. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm får inte användas på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Securitas eller någon annan.
16.5 Programvara som ingår i Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm är Securitas egendom eller licensierad av Securitas från tredje part. Kunden har endast en icke exklusiv rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av Avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för driften av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och Kunden har ingen rätt att i någon form vidare upplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller de kompilera programvaran.
16.6 När Avtalet upphör avaktiverar Securitas SIM-kortet och Kunden ska på egen bekostnad koppla bort Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm så att larmsändningen till Securitas upphör. Kan man vid Securitas larmcentral konstatera att larmsignaler mottagits från Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm har Securitas rätt att ta ut avgift för detta trots att Kundens Avtal med Securitas upphört.
16.7 Kunden ansvarar för att införskaffa eventuella tillstånd som myndigheter kan komma att ställa på innehavaren och användaren av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm.

17. Dekaler
17.1 Kunden ansvarar för att Securitas dekal sätts upp på platsen där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm monteras vid det larmade området. Dekalerna levereras tillsammans med Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och tillhör Securitas. Dekalerna ska avlägsnas vid Avtalets upphörande och på Securitas begäran ska dekalerna återlämnas till Securitas.

18. Villkor för fria väktarutryckningar
18.1 Kundens larmobjekt, d.v.s. den adress/fastighet som Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm monteras på, ska vara inom utryckningsområdet som får vara maximalt femtio (50) km från närmsta utryckningsort. Om du har frågor avseende din närmsta utryckningsort kan du alltid kontakta ditt lokalkontor för mer information och ditt lokalkontor kan du hitta via www.securitas.se. Fast vägnät ska finnas till larmobjektet, eller färja som bemannas och går dygnet runt (d.v.s. vägen får ej inkludera färjeförbindelse om denna inte är en dygnet runt bemannad färjeförbindelse). Om väktarutryckning sker vid larm som orsakats av Kunden på grund av försumlighet eller p.g.a. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet, har Securitas rätt till ersättning för varje sådan utryckning enligt Securitas vid var tid gällande prislista för utryckning. Samma sak gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Larm på grund av tekniska fel som Securitas ansvarar för under garantitiden medför ingen kostnad för Kunden men Securitas har rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som föranleder utryckning. Securitas har även rätt att lokalisera och åtgärda felet på distans innan ny utryckning av väktare kan ske, detta sker via fjärrservice. Vid utryckning till Kundens larmobjekt sker endast yttre kontroll av larmobjektet, såvida inte Kunden utökat Avtalet och köpt till tilläggstjänsten nyckelförvaring vilken möjliggör en inre kontroll.
18.2 Fri Väktarutryckning inkluderar utryckning samt maximalt trettio (30) minuter på plats. Överstigande arbetstid samt eventuell materialkostnad för skyddstäckning och åtgärdsjour debiteras Kunden separat enligt vid var tid gällande prislista.
18.3 Securitas har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling till utryckning vid upprepade falsklarm eller vid tre (3) larm eller mer inom loppet av tjugofyra (24) timmar, till dess avhjälpande åtgärder/service utförts av Kunden. Det åligger Kunden att på Securitas uppmaning åtgärda förhållanden i Kundens miljö och/eller i Inbrottslarmet eller den kombinerade lösningen Företagslarm som orsakar falsklarm.

19. Tillträde
19.1 Kunden ansvarar för att Securitas har rätt vägbeskrivning till larmobjektet. Kunden ansvarar även för att Securitas innehar rätt nycklar och larmkod i de fall inre kontroll ska ske eller passage ska ske genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus eller dylika platser som kan kräva tillgång till nycklar eller larmkod, samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. För inre kontroll som kräver nyckelförvaring hos Securitas utgår en månatlig extra kostnad för Kunden, för mer information och beställning av extratjänst kontakta kundsupport.

20. Arbetsmiljö och säkerhet
20.1 Kunden ska lämna Securitas fullständiga skriftliga upplysningar om eventuella aktuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära för Securitas personal, t.ex. djur eller ombyggnationer. Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (se Arbetsmiljölagen 3:7). Securitas har rätt att neka utryckning vid larm och/eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Securitas bedömer att utryckning skulle medföra risker för Securitas personal.
21. Ändring av avtal
21.1. Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 21.2 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig.
21.2 Securitas har rätt att under Avtalstiden göra ändringar i dessa Villkor inklusive tillhörande allmänna bestämmelser genom skriftligt meddelande till Kunden förutsatt att Avtalets innehåll inte ändras väsentligen för Kunden. Meddelande om ändring ska skickas senast trettio (30) dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har rätt att inom trettio (30) dagar från meddelandet säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid. Om Kunden inte sagt upp Avtalet inom trettio (30) dagar från meddelandet gäller Avtalet på de av Securitas meddelade villkoren.

22. Överlåtelse av Avtal samt byte av driftsplats m.m.
22.1 Kunden har rätt att flytta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm till ett annat larmobjekt som uppfyller kraven i Avtalet, t.ex. om Kunden flyttar till nya lokaler under förutsättning att Kunden får ett skriftligt godkännande av Securitas. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela Securitas om förändringen och avvakta Securitas godkännande innan flytten genomförs.
22.2 Om Kunden överlåter lokalen där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm är installerad har Kunden även rätt att överlåta Avtalet till förvärvaren under förutsättning att Securitas skriftligen godkänner detta. Detta gäller under förutsättning att Kunden tillser att förvärvaren inträder som part i detta Avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. I annat fall kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm under resterande Avtalstid. Partsbytet ska ske genom att förvärvaren undertecknar nytt Avtal enligt Securitas standardformulär som ska sändas till Securitas kundtjänst. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande.

23. Personuppgifter
23.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta Avtal eller som registreras i samband med Avtalet kan behandlas av Securitas för att fullgöra detta Avtal och för syften så som att tillhandahålla avtalade tjänster/produkter. Securitas kan även behandla personuppgifterna för att fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler men även för Securitas berättigade intressen avseende registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Kunder kan alltid tacka nej till eventuell marknadsföring eller invända mot behandling som sker genom åberopande av berättigat intresse. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler samt i enlighet med vid vart tid gällande Integritetspolicy där även fullständig information avseende vår personuppgiftsbehandling finns. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget Avtal om köp av till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.
23.2 Securitas har inte rätt att utan mottagen utlöst larmsignal, eller på Kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från Kundens larmanläggning.
23.4 Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas Samarbetspartners och även behandlas utanför EU/EES. För det fall Securitas Samarbetspartners behandlar personuppgifterna för andra ändamål än för att kunna tillhandahålla tjänsten under detta Avtal eller på annat sätt än som framgår av Securitas Integritetspolicy så framgår detta av deras respektive integritetspolicyer och då är Samarbetspartners ansvariga för den behandlingen.

24. Support
24.1 Kunden har under Avtalstiden tillgång till fri telefonsupport på de tider och förutsättningar som från tid till annan anges på Webbplatsen.

25. Krav på återvinning/destruktion
25.1 Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.

26. Avtalets upphörande
26.1 Part är berättigad att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligt bryter mot Avtalet eller sina åtaganden under Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig uppmaning från motparten.
26.2 Sådant avtalsbrott från Kundens sida som medför Avtalets upphörande i förtid ger Securitas rätt till ersättning för omkostnader samt ett belopp motsvarande 75% av det sammanlagda beloppet av återstående månadsavgifter.

27. Ingående bilagor och företrädesordning
27.1 Securitas Allmänna Bestämmelser A utgör en bilaga till detta Avtal och tillämpliga delar i dessa bestämmelser gäller utöver det som regleras av dessa Villkor. Vidare utgör Securitas Integritetspolicy för företagslarm en bilaga till detta Avtal. Vid motstridiga villkor ska dessa Villkor ha tolkningsföreträde framför Securitas Allmänna Bestämmelser A.

Dessa SecuritasPro särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang uppdaterades senast 2021-10-27

 


 

Securitas särskilda försäljningsvillkor för produkter - Företagslarm

Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.
Kunden” avser den kund/beställare som angivits som kund vid beställningen.
Webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitaspro.se.

1. Allmänt
1.1. Securitas Särskilda Försäljningsvillkor för produkter till företagslarm (”nedan Försäljningsvillkor”) gäller för leverans av produkter och tjänster av Kundens köp från Securitas nätbutik. Dessa Försäljningsvillkor gäller för köp och leverans av varor (nedan ”Varan”). Försäljningsvillkoren gäller inte vid köp av abonnemangstjänst med tillhörande produkter då gäller istället Securitas särskilda bestämmelser för abonnemang för företagslarm. Dessa villkor gäller från angivet datum i versionshanteringen och ersätter tidigare publicerade försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren träder ikraft vid den tid Kunden genomför ett köp via Securitas webbplats. Om Kunden handlar i egenskap av konsument gäller istället Securitas Försäljningsvillkor för Konsumenter.

2. Beställning och Avtal
2.1. Avtal ingås genom att Kunden beställer Varan på Webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen via en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit (nedan ”Avtalet”). Avtalet blir bindande mellan Securitas och Kunden då Kunden mottar orderbekräftelsen i mailet från Securitas, Kunden är dock bunden av sin order från det att denne genomför sin order på Webbplatsen. För att kunna genomföra ett köp via Securitas webbplats måste Kunden acceptera Försäljningsvillkoren.
2.2. Vid en beställning enligt ovan då Kunden accepterar villkoren förbinder sig Kunden att följa Försäljningsvillkoren i sin helhet och bekräftar att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter enligt Securitas Integritetspolicy.
2.3. Kunden bekräftar genom att genomföra köpet och acceptera dessa Försäljningsvillkor att denne har rätt att genomföra detta köp för Kunden och därmed juridiskt binda det kundföretag som Kunden företräder vid detta Avtal. Beställaren ska således vara behörig att företräda Kunden antingen genom att vara behörig firmatecknare eller ha rätt att ingå detta avtal genom en ställningsfullmakt samt vara minst 18 år.

3. Kunduppgifter
3.1. Vid beställningstillfället via Webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, e-post m.m.) är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

4. Priser och avgifter
4.1. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. De aktuella priserna som lämnas på Webbplatsen har Securitas rätt att löpande uppdatera. Priser anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt.
4.2. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift och fraktavgift framgår på Webbplatsen.

5. Betalning
5.1. Kunden kan betala enligt de betalningsalternativ som finns på Webbplatsen. Securitas har rätt att ta betalt av Kunden vid beställningstillfället, om inte annan betalningslösning såsom fakturaköp angivits av Kunden. Vid fakturabetalning alternativt delbetalning har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden. Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt om det Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. Securitas har vidare rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntelag samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader om Kunden ej betalar i tid. Felaktiga uppgifter i en faktura måste av Kunden reklameras innan förfallodagen på varje faktura och för det Kunden inte reklamerar detta under föreskriven tid kan felaktigheter inte göras gällande mot Securitas.

6. Kampanjer och erbjudanden
6.1. Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa Försäljningsvillkor, exempelvis rörande fraktavgifter. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanjdatumens utgång gäller dessa Försäljningsvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. Leverans och transport
7.1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Estimerad leveranstid för Varan framgår på Webbplatsen.
7.2. Leverans utförs av den eller de olika transportörer eller budfirmor (nedan ”Transportör”) som Securitas vid var tid anlitar. Securitas ansvarar aldrig för leveransförsening som beror på en Transportör och risken för leveransen övergår på Kunden samtidigt som Securitas lämnar över Varan för leverans till Transportören. Försändelser som ska lösas ut av Kunden hos angivet ombud ska göras inom den tidsram som framgår av aviseringen. Försändelser ska normalt hämtas ut personligen med giltig identitetshandling och genom att uppge kolli-id. När försändelsen kommit ombudet tillhanda brukar Kunden meddelas genom avi eller dylikt som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske på olika sätt och ibland kan dessa komma bort varför du som Kund kan behöva kontakta Transportören men vanligen sker avisering genom e-post, brevledes alternativt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.
7.3. Om en vara inte hämtas ut av Kunden inom den i aviseringen angivna tidsramen har Securitas rätt att ta ut en avgift om 500 SEK exklusive moms.
7.4. Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

8. Garanti
8.1. Larmanläggningen omfattas av en garanti under ett år från köpet genomförts under förutsättning att Securitas underleverantör inte lämnar en kortare garantitid för en viss specifik vara. Detta framgår i sådana fall i produktbeskrivningen av aktuell Vara på Webbplatsen. Garantin omfattar endast fel som beror på fabrikationsfel. För att undvika missförstånd innebär detta att garantin exempelvis inte omfattar fel som beror på Kundens hantering av Varan, så som exempelvis vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll, handhavandefel och inte heller övriga fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter alltid att Kunden vårdat och underhållit larmanläggningen i enlighet med dessa villkor.

9. Reklamationer
9.1. Reklamation av fabrikationsfel ska ske omedelbart då fel upptäcktes och alltid inom skälig tid, reklamation som sker efter 10 dagar från att felet upptäcktes kan inte anses vara gjord inom skälig tid. Kontaktuppgifter för reklamation finns tillgängliga på Webbplatsen där beställning kan genomföras. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara, vilket dock inte innebär att reklamationen är godkänd utan endast att Securitas åtar sig att undersöka felet. Om reklamationen godkänns och kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder en felfri vara till Kunden. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.
9.2. Kunden har vidare ett ansvar att i samband med mottagande av Varan kontrollera Varan och på ankomstdagen, eller allra senast inom 7 dagar vid dolda skador som ej kunde eller borde kunnat upptäckas på ankomstdagen, anmäla eventuell leveransskada till både Transportören och till Securitas även om det enbart är Transportören som ansvarar för fel som uppstått på grund av Transportörens vårdslöshet vid leverans av Varan.

10. Securitas ansvar och befrielsegrunder vid Force Majeure
10.1. För det fall Securitas ansvarar för skada på produkten åtar sig Securitas att efter eget val antingen avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Securitas har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.
Securitas kan aldrig ta ansvar för Varans kompatibilitet med andra produkter utöver vad som framgår av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen. Det totala ansvar som kan göras gällande i förhållande till Securitas under detta Avtal är (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Securitas anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) under alla omständigheter begränsat till det totala pris som betalats av Kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden men kan aldrig överstiga ett belopp om 1 000 000 SEK. Securitas ansvar begränsas och regleras i övrigt av Allmänna Bestämmelser A som utgör en bilaga till dessa Försäljningsvillkor.
10.2. Befrielsegrunder regleras av Allmänna Bestämmelser A och villkor avseende Force majeure i Allmänna bestämmelser A ska ses som en integrerad del i dessa särskilda försäljningsvillkor genom denna hänvisning.

11. Personuppgifter
11.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade köp av vara/varor behandlas av Securitas i enlighet med vid var tid tillämplig lag och integritetspolicy. För det fall Securitas behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för kundens räkning regleras denna behandling i medföljande personuppgiftsbiträdesavtal till avtalet. För information om hur Securitas behandlar personuppgifter vänligen läs Securitas integritetspolicy och särskild information för den behandling vi utför i förhållande till köp av produkter.
11.2. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget avtal om köp av vara till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

12. Ändring av allmänna bestämmelser och särskilda försäljningsvillkor
12.1 Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 12.2 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig.
12.2 Securitas kan från tid till annan göra ändringar i sina allmänna bestämmelser och i dessa Försäljningsvillkor. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. För ingånget köp gäller dock alltid de allmänna bestämmelser och försäljningsvillkor som varit aktuella vid köptillfället.

13. Krav på service/underhåll
13.1. Kunden ansvarar för att utrustning som kräver särskild/särskilt service/underhåll genomgår detta före utgångsdatum för gällande kvalitetsbesiktning passerat. Om Kunden inte uppfyller dessa krav på service/underhåll förlorar Kunden rätten till eventuell garanti som annars skulle gälla enligt dessa Försäljningsvillkor.

14. Krav på återvinning/destruktion
14.1. Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.

15. Ingående bilagor och företrädesordning:
15.1. Securitas Allmänna Bestämmelser A utgör en bilaga till detta Avtal och tillämpliga delar i dessa bestämmelser gäller utöver det som regleras av dessa Försäljningsvillkor. Vid motstridiga villkor ska dessa Försäljningsvillkor ha tolkningsföreträde framför Securitas Allmänna Bestämmelser A.

 Dessa SecuritasPro särskilda försäljningsvillkor uppdaterades senast 2021-06-17