Securitas särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang

”Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.
”Securitas-koncern” avser Securitas AB och dess dotterbolag.
”Kunden” avser den kund/beställare som anges vid beställningen.
”Part” avser någondera av Parterna i Avtalet.
”Parterna” avser både Kunden och Securitas.
”Webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.SecuritasPro.se.
”Avtalet” avser parternas överenskommelse som regleras via dessa särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang inklusive Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas kunder och Instruktion från personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbiträdesavtal
”Avtalsvillkor” avser samtliga villkor i dessa särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang inklusive avtalsvillkoren i bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas kunder samt Instruktion för behandling av personuppgifter
”Inbrottslarm” avser inbrottslarm med abonnemang avseende larmtjänster.
”Kameralösning” avser kameralösning med tillhörande abonnemang avseende larmtjänster.
”Företagslarm” avser en kombinerad lösning som inkluderar både Inbrottslarm och Kameralösning.
”Skada” avser Skada eller förlust enligt gällande lag, bland annat alla slags anspråk, förluster, skyldigheter, skador, handlingar, krav, kostnader och utgifter (till exempel alla rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader som en part kan ådra sig till följd av eller i samband med leveransen av Inbrottslarm, Kameralösning, Företagslarm eller annan tjänst eller produkt enligt detta Avtal).
”Samarbetspartners” avser exempelvis återförsäljare, Securitas koncernbolag, leverantörer och samtliga av dessas underleverantörer.
”Samarbetspartners Villkor” avser villkor som eventuellt ingås mellan Kunden och Samarbetspartners.
’’Sanktioner’’ avser ekonomiska eller finansiella Sanktioner, handelsembargon eller liknande restriktioner beslutade eller administrerade från tid till annan av EU, EU-medlemsstaterna, FN:s säkerhetsråd, USA:s regering eller myndighet (inkl. OFAC, US State Department, US Department of Commerce och US Department of Treasury) eller motsvarande myndighet eller organ i ett land som har relevans för detta Avtal).
’’Sanktionslista’’ avser vid var tid gällande lista över särskilt utpekade medborgare, personer eller enheter (eller motsvarande) som är föremål för Sanktioner.
”Dataskyddsförordningen” eller
”GDPR” avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1. Allmänt
1. 1 Detta Avtal gäller vid köp och leverans av Inbrottslarm, Kameralösning och/eller Företagslarm samt eventuellt tillkommande kompletterande komponenter och eller tjänster. Vid köp av endast Kameralösning ingår inte samtliga nedanstående tjänster, exempelvis ingår då inte larmcentralens tjänster och fria väktarutryckningar. Avtalet gäller från angivet datum i versionshanteringen och ersätter tidigare publicerade avtal och villkor. Avtalet träder ikraft vid den tid Kunden genomför ett köp via Securitas webbplats enligt punkt 2.1 nedan. Detta Avtal omfattar endast de tjänster/produkter som Kund har beställt av Securitas i enlighet med 2.1 nedan.
1.2 Om Kunden handlar i egenskap av konsument gäller istället Securitas Särskilda bestämmelser för hemlarm med abonnemang. Vid köp av enskilda produkter som ej ingår i paketet för Inbrottslarm, Kameralösning eller Företagslarm gäller Securitas särskilda försäljningsvillkor för produkter till företagslarm.
1.3 Varken Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm får användas utanför Sveriges territorium. För det fall Inbrottslarm, Kameralösning eller Företagslarm byts ut eller kompletteras av Securitas ska detta Avtal fortsatt äga giltighet för ersättningsprodukt eller kompletterad produkt.

2. Beställning och Avtal
2.1 Avtal ingås genom att Kunden beställer Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm på Webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen via en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit. Avtalet blir bindande mellan Securitas och Kunden då Kunden mottar orderbekräftelsen i mailet från Securitas, Kunden är dock bunden av sin order från det att denne genomför sin order på Webbplatsen. För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Avtalsvillkoren. Ovan gäller även för det fall Kund har köpt Inbrottslarm, Kameralösning och/eller Företagslarm och därefter önskar köpa kompletterande komponenter och/eller tjänster.
2.2 Då Kunden accepterar Avtalsvillkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet och bekräftar att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter.
2.3 Kunden bekräftar vid acceptans av dessa Avtalsvillkor att denne har rätt att genomföra köpet för Kunden och därmed juridiskt binda det kundföretag som Kunden företräder vid detta Avtal. För att undvika missförstånd gäller således att Beställaren ska vara behörig att företräda Kunden antingen genom att vara behörig firmatecknare eller ha rätt att ingå detta Avtal genom en ställningsfullmakt samt vara minst 18 år.
2.4 Securitas ansvarar endast för sådan produktinformation, prislistor och dylika handlingar som ingår i Avtalet och där till bifogade bilagor. Vidare ansvarar Securitas endast för sådana uppgifter som lämnats av behöriga företrädare för Securitas och kan därmed inte ta ansvar för annan information eller andra uppgifter som lämnats i tidigare säljled eller av annan än Securitas. Securitas har rätt att löpande uppdatera information som finns på Webbplatsen.

3. Securitas personal samt leverantörer/underleverantörer
3.1 Securitas har rätt att använda av Securitas, eller av Securitas anlitad underleverantörs, personal för uppfyllandet av detta Avtal. Securitas äger rätt att närhelst Securitas önskar byta ut sådan personal.
3.2 Vissa funktioner och lösningar som ingår under detta Avtal tillhandahålls av Securitas Samarbetspartners. När Kunden ingår Avtal och/eller registrerar sig för användning kan Kunden behöva godkänna integritetspolicyer och/eller andra användarvillkor och dylika villkor från Samarbetspartners. Vid godkännande av sådana eventuella Samarbetspartners Villkor så reglerar dessa relationen mellan Kunden och dessa Samarbetspartners. Securitas ansvarar inte för Samarbetspartners Villkor och Samarbetspartners har således ett enskilt ansvar för innehåll i dessa. Securitas Avtalsvillkor är det Avtal som fullt ut reglerar Kundens och Securitas relation och överenskommelse.
3.3 Underleverantörer. Securitas har rätt att använda underleverantörer för utförande av del eller hela Avtalet, inklusive men inte begränsat till underleverantör/underpersonuppgiftsbiträden som utför tjänsterna, underleverantörer/underpersonuppgiftsbiträden för tillhandahållande av IT, digitala tjänster, digitala system samt underleverantör/underpersonuppgiftsbiträde av Produkter. Securitas ansvarar för sådana underleverantörer och underpersonuppgiftsbiträden med de begränsningar av ansvaret som följer av punkten 3.2 ovan och även av detta Avtal i övrigt.

4. Avtalstid
4.1 Avtalet gäller i tjugofyra (24) månader räknat från leveransdag. Om avtalet inte sägs upp senast tre (3) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med tolv (12) månader i taget.

5. Kunduppgifter
5.1 Vid beställningstillfället via Webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom, uppgifter kan även sparas av Kunden på dennes personliga konto på Webbplatsen. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, e-post m.m.) är korrekta, fullständiga och uppdaterade samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter under hela Avtalstiden. Det är således Kunden som ansvarar för att skriftligen informera Securitas för det fall Securitas kan behöva uppdatera några uppgifter relaterade till Kunden.

6. Priser och avgifter
6.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. De aktuella priserna som lämnas på Webbplatsen har Securitas rätt att löpande uppdatera. Priser anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt.

7. Prisjustering
7.1 Månadsavgiften är fast under de första tjugofyra (24) månaderna. Securitas har dock rätt att justera priset med trettio (30) dagars skriftligt varsel till Kunden om Securitas kostnader för leveransen av tjänsterna/produkterna som omfattas av detta Avtal ökar t.ex, men ej uteslutande, på grund av inflation, ökade kostnader för personalens löner, lönebikostnader eller högre kostnader för bilar, transport, material eller annan utrustning eller högre priser från underleverantörer, förändringar i försäkringspremier och/eller förändringar i skatter, arbetsmiljökrav, lagstiftning eller regleringar eller kollektivavtal som omfattar tjänsterna/produkterna i detta Avtal.

8. Betalning
8.1 Kunden faktureras kvartalsvis av Securitas för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och betalning erläggs således inte vid beställningstillfället. Securitas har rätt att ta ut en faktureringsavgift i enlighet med vad som anges vid beställningstillfället. Vid samtliga fakturabetalningsalternativ och delbetalningsalternativ har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden och Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt. Securitas har vidare rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntelag samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader om Kunden ej betalar i tid. Vid betalningsförsening har Securitas rätt att avbryta leveransen av de Avtalade Tjänsterna och/eller leverans av Produkter tio (10) dagar efter skriftligt meddelande till Kunden. Avbrottet befriar inte Kunden från sina skyldigheter enligt Avtalet. Felaktiga uppgifter i en faktura måste av Kunden reklameras innan förfallodagen på varje faktura och för det fall Kunden inte reklamerar detta under föreskriven tid kan felaktigheter inte göras gällande mot Securitas.
8.2 Månadsavgiften för abonnemanget ska erläggas kvartalsvis i förskott. Securitas har rätt att starta fakturering 14 dagar efter att Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm levererats till Kunden oavsett om detta är i drift eller inte.

9. Kampanjer och erbjudanden
9.1 Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa Villkor, exempelvis vad avser fraktavgifter. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanjdatumens utgång gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika abonnemang och/eller produkter gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

10. Leverans och transport
10.1 Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Estimerad leveranstid framgår på Webbplatsen. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift i enlighet med vad som anges på Webbplatsen.
10.2 Leverans utförs av den eller de olika transportörer eller budfirmor (nedan ”Transportör”) som Securitas vid var tid anlitar. Securitas ansvarar aldrig för leveransförsening som beror på en Transportör och risken för leveransen övergår på Kunden samtidigt som Securitas lämnar över leveransen till Transportören. När försändelsen kommit ombudet tillhanda brukar Kunden meddelas genom avi eller dylikt som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske på olika sätt och ibland kan dessa komma bort varför du som Kund kan behöva kontakta Transportören men vanligen sker avisering genom e-post, brevledes alternativt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.
10.3 Om en försändelse inte hämtas ut av Kunden inom den i aviseringen angivna tidsramen har Securitas rätt att ta ut en avgift om 500 SEK exklusive moms.
10.4 Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

11. Montering och underhåll
11.1 Kunden ansvarar för montering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och förbinder sig att vid montering av detta följa Securitas instruktion som finns tillgänglig på Webbplatsen. Montering på annat sätt än vad Securitas skriftligen anvisat kan innebära ett otillräckligt skydd och Securitas frånsäger sig allt ansvar vid montering som inte gjorts i enlighet med Securitas instruktion. Vidare är det upp till Kunden att kontrollera att utrustningen är tillräcklig för att skydda egendomen och Securitas garanterar ej att utrustningen är anpassad för ändamålet. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm ska bland annat men inte uteslutande monteras inomhus i normalt inomhusklimat enligt Securitas anvisningar.
11.2 Målnings- efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och befintlig egendom vid installation, underhåll, reparation eller nedmontering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm inklusive nedlagd tid bekostas och ombesörjs av Kunden.
11.3 Kunden åtar sig att underhålla och sköta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm på egen bekostnad i enlighet med Securitas gällande instruktion. Batterier bekostas och byts av Kunden.

12. Garanti
12.1 Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm omfattas av en garanti under två (2) år från det att Avtalet ingåtts. Garantin omfattar endast fel som beror på fabrikationsfel. För att undvika missförstånd innebär detta att garantin exempelvis inte omfattar fel som beror på Kundens hantering av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm, så som exempelvis vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll, handhavandefel och inte heller övriga fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter alltid att Kunden vårdat och underhållit Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm i enlighet med dessa villkor. Batterier och andra förbrukningsvaror omfattas inte under denna garanti.
12.2 Securitas har inte något övergripande ansvar för säkerheten på den plats där Inbrottslarmet, Kameralösningen eller Företagslarmet används och Securitas har inte anlitats som Kundens säkerhetskonsult. Securitas gör inga utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, om att Inbrottslarmet, Kameralösningen, Företagslarmet eller någon annan produkt eller tjänst som Securitas tillhandhåller kommer att förhindra förlust eller Skada och garanterar inte att Inbrottslarmets, Kameralösningens, Företagslarmets eller någon annan produkts eller tjänsts resultat i något fall leder till att Kunden inte drabbas av Skada. Inbrottslarmet, Kameralösningen, Företagslarmet eller någon annan produkt eller tjänst som Securitas tillhandhåller eliminerar således inte risken för Skada och ersätter inte på något sätt Kundens behov av att teckna sedvanliga försäkringar. Kunden godkänner genom sin beställning den omfattning av Inbrottslarmet, Kameralösningen, Företagslarmet eller någon annan produkt eller tjänst som Securitas tillhandhåller som Avtalats. För att undvika missförstånd gäller att Inbrottslarmet, Kameralösningen, Företagslarmet eller någon annan produkt eller tjänst som Securitas tillhandhåller, är förebyggande åtgärder och verktyg för att Securitas efter bästa förmåga, och inom ramen för detta Avtal, ska upptäcka, verifiera och åtgärda incidenter som kan leda till Skada för Kunden.

13. Reklamationer
13.1 För det fall ursprungliga fel föreligger ska Kunden omedelbart kontakta teknisk support och om teknisk support efter felsökning inte lyckats åtgärda felet kan Kunden ansöka om en reklamation. Reklamation avser dock endast fabrikationsfel och ska ske omedelbart då fel upptäcktes efter kontakt tagits med teknisk support och alltid inom skälig tid, reklamation som sker efter 10 dagar från att felet upptäcktes kan inte anses vara gjord inom skälig tid. Kontaktuppgifter för felsökning genom teknisk support och reklamation finns tillgängliga på Webbplatsen. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara, vilket dock inte innebär att reklamationen är godkänd utan endast att Securitas åtar sig att undersöka felet. Om reklamationen godkänns och Kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder en felfri vara till Kunden. Om det vid reklamation visar sig att det inte föreligger något fel som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.
13.2 Kunden har vidare ett ansvar att i samband med mottagande av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm kontrollera detta och på ankomstdagen, eller allra senast inom 7 dagar vid dolda skador som ej kunde eller borde kunnat upptäckas på ankomstdagen, anmäla eventuell leveransskada till både Transportören och till Securitas även om det enbart är Transportören som ansvarar för fel som uppstått på grund av Transportörens vårdslöshet vid leverans av försändelsen.

14. Securitas ansvar
14.1 Ansvar för Skada. Securitas ansvar för Kundens Skador och eventuella andra skyldigheter och ersättningsansvar i samband med Avtalet ska vara begränsat i enlighet med vad som anges i denna punkt 14. Securitas ansvarar endast för Skada som Securitas vållat genom Securitas fel eller försummelse. Oaktat ovan ansvarar Securitas för fabrikationsfel under de förutsättningar som anges i punkterna 12 och 13. Kunden är fullt införstådd med och godtar att priset grundar sig på Securitas bedömning av risker och exponering, vilken är baserad på den information som lämnats av Kunden, och att Avtalet och åtgärdsinstruktionen villkoras av att Securitas ansvar enligt Avtalet begränsas i enlighet med vad som framgår av denna punkt 14.
14.2 Ansvarsfrihet för indirekta skador och följdskador. Securitas ska inte under några omständigheter ansvara för några indirekta skador eller följdskador, till exempel utebliven vinst, rent ekonomisk skada, tredjemansskada, förlust av data, inkomst- eller affärsförlust eller produktionsbortfall. Detta ska gälla även om Securitas har underrättats om risken för sådana förluster eller skador.
14.3 För det fall Securitas ansvarar för skada på Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm åtar sig Securitas att efter eget val antingen avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Securitas har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Securitas kan aldrig ta ansvar för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm kompatibilitet med andra produkter utöver vad som framgår av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen.
14.4 Det totala ansvar som kan göras gällande i förhållande till Securitas under detta Avtal är (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Securitas anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans, garanti eller liknande) under alla omständigheter begränsat till det totala pris som betalats av Kunden för abonnemanget under den senaste tolv (12) månadsperioden men kan aldrig överstiga ett belopp om en miljon (1 000 000) SEK. För det fall Kunden säljer vidare någon del eller hela leveransen under detta Avtal till en slutkund åtar sig Kunden att tillse slutkunden är bunden av samma ansvarsbegränsningar som framkommer i detta Avtal genom att Kunden och dennes slutkund har ett skriftligt Avtal med samma skadeståndsbegränsning som följer av detta Avtal.
14.5 Anspråk från tredje part. Kunden åtar sig att hålla Securitas skadeslöst från samtliga Skador Securitas åsamkas pga tredje mans anspråk som uppkommer pga Securitas avtals- och instruktionsenliga utförande av tjänster under detta Avtal och/eller leverans av Inbrottslarm, Kameralösningen, Företagslarmet eller andra produkter/tjänster under detta Avtal, eller Securitas användning, behörighet till eller innehav av Kundens material/utrustning/mjukvara/Anläggning eller annan lokal/IT-system och som medför intrång i tredje mans rättighet (inklusive men ej begränsat till immaterialrättsintrång). Detta skadeslöshetsåtagande ska inte gälla då Skada/anspråk uppkommit på grund av Securitas vårdslöshet eller oaktsamhet.
14.6 Securitas Samarbetspartners kan t.ex. utföra installation, reparation, bevakning/övervakning, kommunikationsrelaterade tjänster, larmöverföringstjänster (inklusive trådlös överföring, internetöverföring och/eller IP telefonitjänster) eller andra tjänster. I den utsträckning det är tillåtet av lag ska tillämpliga ansvarsbegränsningar som följer av dessa Villkor inklusive dess bilagor även appliceras gentemot Securitas Samarbetspartners vid eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av anspråk som riktas mot Samarbetspartners. Ansvarsbegränsningarna ska således medföra att Securitas Samarbetspartners åtnjuter samma skydd under detta Avtal som Securitas vad beträffar deras ansvar vid tillhandahållande av tjänster och produkter.

15. Larmmottagning
15.1 Securitas åtar sig att ha tillräckligt med personal och teknisk utrustning vid Securitas larmcentral för att avtalad förmedling av larm till larmcentralen ska kunna utföras. Securitas vidtar de åtgärder som angivits i ”Så funkar det” på Webbplatsen. Åtgärdsinstruktionen är fast under avtalstiden.
15.2 Om Securitas förändrar system eller applikationer under pågående avtalsperiod och som enligt Securitas bedömning kan medföra påtaglig försämring av Kundens larmmottagning så äger Securitas rätt att avhjälpa felet genom att kostnadsfritt tillhandahålla en till standarden likvärdig larmmottagare och larmenhet kostnadsfritt för Kunden. Tillverkare och modell kan variera och ändras såvida det inte påverkar kvaliteten på tjänsten eller i övrigt är till betydande men för Kunden.
15.3 Securitas ansvarar inte under några omständigheter för Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm om centralapparaten placerats utanför tillräckligt täckningsområde för GSM/GPRS nätet. Securitas ansvarar inte för skada till följd av avbrott, störningar eller liknande på tele- och datakommunikation mellan Kundens Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och Securitas mottagare eller samarbetspartners. Securitas har ingen skyldighet att kontrollera att larmöverföringen eller uppkopplingen fungerar.
15.4 Securitas har inte skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som avtalats och ska följaktligen inte heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta Avtal. Securitas är inte att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och har därmed inte heller ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden.

16. Kundens åtaganden
16.1 Kunden ansvarar för att kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) samt personkod och behörighet för kontaktpersoner är uppdaterade under hela Avtalstiden. Se Webbplatsen för vidare information.
16.2 Inbrottslarmet, Kameralösningen eller den kombinerade lösningen Företagslarm levereras tillsammans med SIM-kort för GSM/GPRS som är en del i tjänsten levererad av Securitas, men Kunden ansvarar för att larmet placeras på en plats där GSM/GPRS-täckning erhålls av teleoperatör. Kunden ansvarar även för inkoppling av bredband och dess funktion, för att erhålla redundans i larmöverföring och tjänster. Kunden ansvarar för att regelbundet kontrollera Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm och tillse att larmöverföringen mot larmcentralen fungerar samt kontrollera Kameralösningen och dess funktion. Kunden ansvarar för att vårda och underhålla Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm så att den är i brukbart skick och inte orsakar fellarm. Kunden kan regelbundet behöva testa Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och vid fel på Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm åligger det Kunden att underrätta Securitas utan dröjsmål. Kunden ska även underrätta Securitas i förväg vid dennes test av Inbrottslarmet och/eller den kombinerade lösningen Företagslarm så att Securitas är medvetna om att Kunden genomför testet. Kunden ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Securitas om alla förändringar som kan påverka Securitas tjänster.
16.3 Kunden ansvarar som larminnehavare enligt lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. Detta innebär bl.a. att Kunden ansvarar för att larmet inte orsakar onödiga fellarm.
16.4 Kunden får inte göra ingrepp i Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm eller i SIM-kortet eller använda SIM-kortet/ Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm på annat sätt eller med annan operatör än vad som anges i avtalet eller som skriftligen anvisats av Securitas. Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm får inte användas på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Securitas eller någon annan.
16.5 Programvara som ingår i Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm är Securitas egendom eller licensierad av Securitas från tredje part. Kunden har endast en icke exklusiv rätt att nyttja programvaran under avtalstiden och endast för det syfte som framgår av Avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden för driften av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och Kunden har ingen rätt att i någon form vidare upplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att ändra, utveckla eller de kompilera programvaran.
16.6 När Avtalet upphör avaktiverar Securitas SIM-kortet och Kunden ska på egen bekostnad koppla bort Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm så att larmsändningen till Securitas upphör. Kan man vid Securitas larmcentral konstatera att larmsignaler mottagits från Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm har Securitas rätt att ta ut avgift för detta trots att Kundens Avtal med Securitas upphört.
16.7 Kunden ansvarar för att införskaffa och inneha nödvändiga tillstånd, licenser o dy relaterat till Kundens verksamhet samt att införskaffa eventuella tillstånd, licenser och informationsskyltar enligt gällande lagstiftning och/eller enligt krav som myndigheter kan komma att ställa på innehavaren och användaren av Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm.

17. Immateriella rättigheter, utrustning och information
17.1 Rättigheter. Securitas har exklusiv äganderätt till samtliga globala rättigheter vad avser varumärken, patent, produktnamn och/eller annan immateriell egendom/rättighet som används vid tillhandahållandet av Inbrottslarmet, Kameralösningen, Företagslarmet eller andra tjänster och/eller produkter som omfattas av detta Avtal. Kunden får genom detta Avtal inte någon rättighet att nyttja Securitas varumärken, produktnamn eller andra namn eller annan immateriell rättighet som används för eller vid tillhandahållandet av Inbrottslarm, Kameralösning, Företagslarm eller andra tjänster och/eller produkter under Avtalet om inte annat framgår av Avtalet.
17.2 All dokumentation inklusive instruktioner, ritningar, skyltar och dekaler, som levereras av Securitas utgör Securitas egendom. Kunden ansvarar för att Securitas dekal sätts upp på platsen där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm monteras vid det larmade området. Dekalerna levereras tillsammans med Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm och tillhör Securitas. Dekalerna ska avlägsnas vid Avtalets upphörande och på Securitas begäran ska dekalerna återlämnas till Securitas.
17.3 System och data. Securitas-koncern, och/eller dess licensgivare, är exklusiv ägare till alla underliggande produktionssystem och eventuell mjukvara, som används vid tillhandahållandet av Inbrottslarm, Kameralösning, Företagslarm eller andra tjänster och/eller produkter under Avtalet, samt den data, information och/eller databaser som genereras i dessa system eller denna mjukvara. Securitas-koncern är berättigade att använda data som genereras vid utförande av tjänsterna under Avtalet för syften såsom analys, utveckling och förbättring av våra tjänster och produkter men även för utveckling av nya tjänster eller produkter. Vidare är Parterna överens om att information och/eller data i en åtgärdsinstruktion/annan instruktion får användas av båda Parter inklusive deras konsulter, underleverantörer och eller inom deras koncerner, under förutsättning att dessa är bundna av sekretessförbindelser i enlighet med innehåll i detta Avtal för internt bruk. För att undvika missförstånd har Kunden genom detta Avtal inte åtnjutit någon rättighet, varken nyttjanderätt eller annan rättighet, till ovan nämnda produktionssystem eller mjukvara. Ingenting i detta Avtal är dock ämnat att förhindra Kunden från att nyttja den informationen och/eller den data Kunden mottar från Securitas genom att köpa Inbrottslarm, Kameralösning, Företagslarm eller andra tjänster och/eller produkter under detta Avtal för Kundens interna bruk, såsom exempelvis statistikändamål eller i syfte att kunna lämna över uppdraget under detta Avtal till en ny leverantör.
17.4 Digitala Verktyg. För vissa tjänster kan Securitaskoncernen tillhandahålla Digitala tjänster (såsom men inte begränsat till MySecuritas) till Kunden. Om någon form av Digitalt verktyg ingår i Avtalet erhåller Kunden en icke-exklusiv nyttjanderätt. För att undvika missförstånd gäller att Kunden ej åtnjuter någon rätt att överlåta eller upplåta denna rätt vidare. Kundens rätt enligt ovan att få behörighet och nyttja det Digitala verktyget ges endast i syfte att mottaga tjänst under Avtalet under Avtalets löptid vilket innebär att denna nyttjanderätt upphör då Avtalet löper ut eller det tidigare datum Avtalet avslutas.
17.5 Rapporteringsverktyg. Om rapporteringsverktyg används som en del av tillhandahållandet av Inbrottslarmet, Kameralösningen, Företagslarmet eller andra tjänster och/eller produkter under detta Avtal har Kunden en icke-exklusiv rätt att använda sådana rapporteringsverktyg i syfte att mottaga tjänsterna under Avtalet. Den icke-exklusiva nyttjanderätten är begränsad till Avtalsperioden då Inbrottslarm, Kameralösning, Företagslarm eller andra tjänster och/eller produkter tillhandahålls under Avtalet och upphör då Avtalet löper ut eller det tidigare datum Avtalet avslutas.
17.6 Integration. Om Securitas utvecklar någon mjukvara för integration mellan Securitas och Kundens system och/eller utrustning ska parterna i varje enskilt fall komma överens om äganderätt och licens till denna. Om ett sådant Avtal saknas/inte ingås gäller att Securitas
har en exklusiv äganderätt till all sådan mjukvara och Kunden har en licens som medför en icke exklusiv nyttjanderätt till mjukvaran under Avtalets löptid vilket innebär att denna nyttjanderätt upphör då Avtalet löper ut eller det tidigare datum Avtalet avslutas.

18. Villkor för fria väktarutryckningar
18.1 Kundens larmobjekt, d.v.s. den adress/fastighet som Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm monteras på, ska vara inom utryckningsområdet som får vara maximalt femtio (50) km från närmsta utryckningsort. Om du har frågor avseende din närmsta utryckningsort kan du alltid kontakta ditt lokalkontor för mer information och ditt lokalkontor kan du hitta via www.securitas.se. Fast vägnät ska finnas till larmobjektet, eller färja som bemannas och går dygnet runt (d.v.s. vägen får ej inkludera färjeförbindelse om denna inte är en dygnet runt bemannad färjeförbindelse). Om väktarutryckning sker vid larm som orsakats av Kunden på grund av försumlighet eller p.g.a. att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet, har Securitas rätt till ersättning för varje sådan utryckning enligt Securitas vid var tid gällande prislista för utryckning. Samma sak gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Larm på grund av tekniska fel som Securitas ansvarar för under garantitiden medför ingen kostnad för Kunden men Securitas har rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som föranleder utryckning. Securitas har även rätt att lokalisera och åtgärda felet på distans innan ny utryckning av väktare kan ske, detta sker via fjärrservice. Vid utryckning till Kundens larmobjekt sker endast yttre kontroll av larmobjektet, såvida inte Kunden utökat Avtalet och köpt till tilläggstjänsten nyckelförvaring vilken möjliggör en inre kontroll.
18.2 Fri Väktarutryckning inkluderar utryckning samt maximalt trettio (30) minuter på plats. Överstigande arbetstid samt eventuell materialkostnad för skyddstäckning och åtgärdsjour debiteras Kunden separat enligt vid var tid gällande prislista.
18.3 Securitas har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling till utryckning vid upprepade falsklarm eller vid tre (3) larm eller mer inom loppet av tjugofyra (24) timmar, till dess avhjälpande åtgärder/service utförts av Kunden. Det åligger Kunden att på Securitas uppmaning åtgärda förhållanden i Kundens miljö och/eller i Inbrottslarmet eller den kombinerade lösningen Företagslarm som orsakar falsklarm.

19. Tillträde
19.1 Kunden ansvarar för att Securitas har rätt vägbeskrivning till larmobjektet. Kunden ansvarar även för att Securitas innehar rätt nycklar och larmkod i de fall inre kontroll ska ske eller passage ska ske genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus eller dylika platser som kan kräva tillgång till nycklar eller larmkod, samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. För inre kontroll som kräver nyckelförvaring hos Securitas utgår en månatlig extra kostnad för Kunden, för mer information och beställning av extratjänst kontakta kundsupport.

20. Arbetsmiljö och säkerhet
20.1 Kunden ska lämna Securitas fullständiga skriftliga upplysningar om eventuella aktuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära för Securitas personal, t.ex. djur eller ombyggnationer. Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (se Arbetsmiljölagen 3:7-7h). Securitas har rätt att neka utryckning vid larm och/eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Securitas bedömer att utryckning skulle medföra risker för Securitas personal.

21. Ändring av avtal
21.1. Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 21.2 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig såvida inte annat framkommer av detta Avtal.
21.2 Securitas har rätt att under Avtalstiden göra ändringar i Avtalet genom skriftligt meddelande till Kunden förutsatt att Avtalets innehåll inte ändras väsentligen för Kunden. Meddelande om ändring ska skickas senast trettio (30) dagar innan förändringen träder i kraft. Kunden har rätt att inom trettio (30) dagar från meddelandet säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid. Om Kunden inte sagt upp Avtalet inom trettio (30) dagar från meddelandet gäller Avtalet på de av Securitas meddelade villkoren.
21.3 Oaktat ovan gäller följande. Securitas ska alltid ha rätt att göra sådana ändringar i Avtalet som erfordras för att säkerställa efterlevnad av lag, förordning och myndighetsbeslut som gäller för de tjänster/produkter som levereras enligt Avtalet. Sådana ändringar ska anses godkända av Kunden om inte Kunden Skriftligen invänder häremot senast fjorton (14) arbetsdagar från den dag Kunden fick meddelande om ändringarna. Om ändringar, som Securitas önskar genomföra enligt denna punkt 21.3, bestrids har Securitas rätt att säga upp Avtalet med tio (10) dagars skriftligt varsel.

22. Överlåtelse av Avtal samt byte av driftsplats m.m.
22.1 Ingen av Parterna har rätt att överlåta Avtalet utan den andra Partens skriftliga förhandsgodkännande. Securitas har dock rätt att överlåta Avtalet när som helst till annat bolag inom Securitas-koncernen.
22.2 Kunden har rätt att flytta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm till ett annat larmobjekt som uppfyller kraven i Avtalet, t.ex. att Kunden får flytta Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm till nya lokaler under förutsättning att Kunden fått ett skriftligt godkännande av Securitas. Kunden ansvarar för att skriftligen meddela Securitas om förändringen och avvakta Securitas godkännande innan flytten genomförs.
22.3 Om Kunden överlåter lokalen där Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm är installerad har Kunden även rätt att överlåta Avtalet till förvärvaren under förutsättning att Securitas skriftligen godkänner detta. Detta gäller under förutsättning att Kunden tillser att förvärvaren inträder som part i detta Avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. I annat fall kvarstår Kundens skyldighet att erlägga betalning för Inbrottslarm, Kameralösning eller den kombinerade lösningen Företagslarm under resterande Avtalstid. Partsbytet ska ske genom att förvärvaren undertecknar nytt Avtal enligt Securitas standardformulär som ska sändas till Securitas kundtjänst. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal kan endast ske efter Securitas skriftliga godkännande.

23. Personuppgifter
23.1 Securitas har inte rätt att utan mottagen utlöst larmsignal, eller på Kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från Kundens larmanläggning.
23.2 Personuppgifter som lämnas i samband med detta Avtal eller som registreras i samband med Avtalet kan behandlas av Securitas för att fullgöra detta Avtal och för syften så som att tillhandahålla avtalade tjänster/produkter. Securitas kan även behandla personuppgifterna för att fullgöra skyldighet enligt gällande lagar och regler men även för Securitas berättigade intressen avseende registervård, statistik, marknadsanalyser samt för att marknadsföra Securitas och Securitas samarbetspartners varor och tjänster via e-post. Kunder kan alltid tacka nej till eventuell marknadsföring eller invända mot behandling som sker genom åberopande av berättigat intresse.
23.3 Parterna är ansvariga för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande nationell författning, innefattande Dataskyddsförordningen. Med undantag för vad som är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal anställd av Securitas ska behandla personuppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker för Kundens räkning i uppdraget och Securitas är personuppgiftsbiträde. För behandling som Kunden är undantagen personuppgiftsansvar följer att Securitas är personuppgiftsansvarig. Securitas behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för behandling för Kundens räkning regleras av Personuppgiftsbiträdesavtalet, inkl. dess bilaga med instruktioner, som utgör en bilaga till, och en integrerad del, av detta Avtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet är bifogat som bilaga till Avtalet eller återfinns på Securitas hemsida www.securitas.se/gdpr, varvid den giltiga versionen är den som gäller vid tidpunkten för undertecknandet av respektive Avtal mellan Parterna (enligt bilaga eller på hemsidan, så som tillämpligt). Instruktionerna i Personuppgiftsbiträdesavtalet ska utgöra ett komplement till Tjänstebeskrivningen. Kunden är enskilt fullt ut ansvarig för Instruktionerna och för att tillse att dessa är lagenliga.
23.4 Om det behövs för att tillhandahålla tjänsten kan personuppgifter komma att lämnas ut till Securitas Samarbetspartners och även behandlas utanför EU/EES. För det fall Securitas Samarbetspartners behandlar personuppgifterna för andra ändamål än för att kunna tillhandahålla tjänsten under detta Avtal eller på annat sätt än som framgår av Securitas Integritetspolicy så framgår detta av deras respektive integritetspolicyer och då är Samarbetspartners ansvariga för den behandlingen.
23.5 All Parts behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagar och regler samt i enlighet med respektive Parts vid vart tid gällande Integritetspolicy. Vardera Parten åtar sig att informera sina anställda och andra representanter om att deras personuppgifter kan komma att behandlas under Avtalet samt att tillhandahålla, under förutsättning att en policy har tagits fram, antingen en kopia eller hänvisning till den andra Partens policy om behandling av personuppgifter. Fullständig information avseende Securitas personuppgiftsbehandling, Securitas Integritetspolicy, tillhandahålls på Securitas webbsida: www.Securitas.se/gdpr. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget Avtal till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

24. Handelssanktioner
24.1 Kunden garanterar (a) att Kunden inte är upptagen på en Sanktionslista, ägs eller kontrolleras, vare sig direkt eller indirekt, av en person/enhet som är upptagen på en Sanktionslista (i detta avseende ska med ägande och kontroll anses vad som anges i tillämpliga Sanktioner eller i de officiella riktlinjerna för sådana Sanktioner), och (b) att Kunden inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriver aktiviteter som är förbjudna enligt Sanktioner utan att först ha inhämtat eventuellt godkännande från behörig myndighet. Om det p.g.a. Sanktioner skulle anses stå i strid med gällande lag, föreskrift eller myndighetsbeslut för Securitas att utföra någon av sina förpliktelser enligt Avtalet eller om Kunden eller dess direkta eller indirekta ägare upptas på en Sanktionslista har Securitas rätt att efter eget val omgående upphöra med att utföra sina förpliktelser enligt Avtalet och/eller säga upp Avtalet. Kunden accepterar att Securitas inte kan hållas ansvarigt gentemot Kunden för någon förlust, Skada eller försening (inkl. följdskada) av vad slag det vara må som uppstår till följd av att Securitas upphör med att utföra sina förpliktelser och/eller säger upp Avtalet i enlighet med den här punkten.

25. Support
25.1 Kunden har under Avtalstiden tillgång till fri telefonsupport på de tider och förutsättningar som från tid till annan anges på Webbplatsen.

26. Krav på återvinning/destruktion
26.1 Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.

27. Avtalets upphörande
27.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av detta Avtal i övrigt är Part berättigad att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligt bryter mot Avtalet eller sina åtaganden under Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig uppmaning från motparten. Securitas har vidare rätt att säga upp Avtalet med tio (10) dagars skriftligt varsel om (i) för Avtalet relevant av Securitas tecknad ansvarsförsäkring blir uppsagd eller om väsentlig förändring sker i Securitas försäkringsskydd, (ii) det sker förändringar t.ex. i gällande lagar, förordningar eller myndighetsbeslut som har en väsentlig effekt på, eller orsakar en väsentlig förändring av, Securitas förpliktelser enligt Avtalet, (iii) om det av någon anledning skulle bli olagligt att sälja tjänster eller produkter under Avtalet till Kunden eller om dessa tjänster/produkter eller Kunden skulle tas upp på Sanktionslista, (iv), Kunden genom vårdslöshet eller försummelse orsakar Securitas någon Skada, (v) Kunden blir insolvent, en ansökan om insolvensförfarande eller liknande lämnats in av eller mot Kunden eller (vi) Kunden genom handling, underlåtenhet eller uppförande äventyrar eller riskerar att äventyra Securitas verksamhet eller rykte eller (vii) Securitas har anledning att misstänka att Kunden eller någon som Kunden ansvarar för har brutit mot Securitas tillämpliga policyer. Aktuella versioner av Securitas tillämpliga policyer finns tillgängliga på www.Securitas.com. Uppsägning ska vara skriftlig.
27.2 Om Securitas underlag för Tjänster minskar inom det område där Tjänsterna utförs har Securitas rätt att säga upp Avtalet till upphörande det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad från uppsägningen. Securitas har därtill rätt att, när som under Avtalsperioden och utan orsak, säga upp detta Avtal med tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig.
27.3 Sådant avtalsbrott från Kundens sida som anges i ovan punkt (iv)-(vi) samt (vii), i så mån överträdelse av Securitas policys konstaterats, och som medför Avtalets upphörande i förtid ger Securitas rätt till ersättning för omkostnader samt ett belopp motsvarande 75% av det sammanlagda beloppet av återstående månadsavgifter.

28. Befrielsegrunder
28.1 Force majeure. Följande omständigheter ska om de inte var möjliga att förutse vid Avtalets ingående och de fördröjer eller förhindrar Parts fullgörande av sina Avtalade skyldigheter befria Part från skyldighet eller prestation enligt Avtalet så länge hindret består: alla omständigheter som ligger utanför en Parts rimliga kontroll så som till exempel brand, krig, mobilisering, konfiskering, valutarestriktioner, uppror, civila oroligheter, sabotage, kapning eller terroristhandlingar, myndighetsåtgärd, epidemi, allmän transport- material- eller personalbrist, lockout, blockad, skyddsombudsstopp, strejk eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderförhållanden eller defekta eller försenade leveranser från underleverantörer till följd av någon av ovanstående omständigheter. Oaktat det föregående, och till undvikande av tvivel, noteras att krig, krigsliknande tillstånd, ofred, mobilisering, krigsplacering av personal och/eller myndighetsbeslut med anledning av någon sådan omständighet utgör force majeure, oavsett om omständigheten var möjlig att förutse vid Avtalets ingående eller inte.
28.2 Skriftlig underrättelse. Den Part som avser att begära befrielse enligt ovan ska utan dröjsmål Skriftligen underrätta den andra Parten om sådana omständigheter skulle uppstå, samt även när de upphör.
28.3 Uppsägning på grund av Force majeure. Part har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra Parten säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om fullgörandet av skyldigheterna enligt Avtalet fördröjs mer än trettio (30) dagar enligt någon av de omständigheter som anges ovan.

29. Sekretess
29.1 Konfidentiell information. Part ska hålla konfidentiell information hemlig och får inte använda eller för tredje part avslöja konfidentiell information som den fått från den andra Parten i samband med Avtalet, såvida detta inte krävs för Parts fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet. Securitas har dock rätt att dela information, både sådan information som omfattas och som inte omfattas under denna punkt, inklusive all data som skapas i och med Avtalet, med övriga bolag inom Securitas-koncern under förutsättning att dessa är bundna av sekretess i enlighet med vad som regleras i denna punkt. Securitas har rätt att använda denna data i enlighet med punkt 17 i Avtalet. Båda Parter har vidare rätt att dela information med externa rådgivare som exempelvis advokater och revisorer under förutsättning att dessa externa rådgivare är bundna av sekretess. Information ska anses vara konfidentiell om den betecknades som konfidentiell när den lämnades eller om den mottagande Parten med hänsyn till omständigheterna när informationen lämnades förstod eller borde ha förstått att den ska anses konfidentiell. Av Securitas upprättade instruktioner, rapporter och dokument ska alltid anses som konfidentiell information enligt denna punkt. Sekretessen gäller inte information som (i) är eller blir allmänt tillgänglig utan brott mot Avtalet, (ii) redan var känd för den andra Parten innan den lämnades ut, (iii) utarbetas av den andre Parten utan någon användning av konfidentiell information, (iv) erhållits utan några begränsningar avseende dess användning från tredje part som den andra Parten har skäl att tro har rätt att lämna ut sådan information utan att bryta mot någon sekretessförpliktelse, (v) lämnas ut efter skriftligt medgivande från den Part som lämnar informationen eller (vi) lämnas ut efter tvingande beslut från domstol eller myndighet.

30. Ingående bilagor och företrädesordning
30.1 Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas kunder inkl. bilagan Instruktion från personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbiträdesavtal utgör bilagor till dessa särskilda bestämmelser. Vid motstridiga Avtalsvillkor ska dessa Villkor ha tolkningsföreträde framför Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas kunder inkl. bilagan Instruktion från personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbiträdesavtal.

Dessa SecuritasPro särskilda bestämmelser för företagslarm med abonnemang uppdaterades senast 2023-07-31.

Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas kunder

PARTER
Detta personuppgiftsbiträdesavtal ("PUB-avtal") har träffats mellan:
1. Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082, Box 12516, 102 29 Stockholm ("Securitas"), och
2. Kund enligt Huvudavtalet (nedan "Kund"),

var och en "Part" och gemensamt "Parterna". Securitas är personuppgiftsbiträde och Kunden personuppgiftsansvarig.

INGÅENDE DOKUMENT
Detta PUB-avtal består av följande avtalsdokument:
1. Detta dokument Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas kunder, som fyller ut Bilaga I till Standardavtalsklausulerna;
2. Instruktioner för behandling av personuppgifter, som utgör Bilaga II till Standardavtalsklausulerna;
3. Åtgärder för informationssäkerhet och dataskydd i Huvudavtalet, som utgör Bilaga III till Standardavtalsklausulerna;
4. Särskilda avtalsvillkor för PUB-avtal; och
5. EU-kommissionens standardavtalsklausuler enligt EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/915 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.7 i GDPR, ("Standardavtalsklausulerna"), som finns tillgängliga i EUR-lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915&locale-en.

Avseende Bilaga IV till Standardavtalsklausulerna, hänvisas till listan under punkten Underbiträden i Instruktioner för behandling av personuppgifter i detta PUB-avtal. Om innehållet är motstridiga ska dokumenten tolkas enligt företrädesordningen angiven ovan, med högsta prioritet till den första punkten.

DEFINITIONER
Följande definierade begrepp används i detta PUB-avtal, som ska äga företräde framför eventuella motsvarande definitioner i Huvudavtalet. I övrigt gäller klausul 3 i Standardavtalsklausulerna.
"GDPR" - betyder Europaparla¬mentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behand¬ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all¬män data-skyddsförordning).
"Huvudavtalet" - betyder det eller de kommersiella avtal som ingåtts mellan Securitas och Kunden och som reglerar tillhandahållandet av Tjänsterna.
"Instruktion" - betyder dokumenterade instruktioner som Kunden lämnar som anger föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade och eventuella särskilda krav som gäller för behandlingen, inklusive Instruktioner för behandling av personuppgifter i detta PUB-avtal.
"Tillämplig dataskyddslagstiftning" - betyder GDPR och all gällande dataskyddslagstiftning och förordningar, inklusive föreskrifter från berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av deras personuppgifter som gäller för Parterna.

INLEDNING
- Securitas kommer i samband med tillhandahållande av tjänsterna enligt Huvudavtalet ("Tjänsterna") att behandla personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde på uppdrag av Kunden. För sådan behandling av personuppgifter gäller bestämmelserna i detta PUB-avtal. PUB-avtalet utgör en integrerad del av Huvudavtalet.
- Syftet med PUB-avtalet är att säkerställa att det finns tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter i enlighet med artikel 28 i GDPR när Securitas behandlar personuppgifter på uppdrag av Kunden i samband med tillhandahållande av tjänsterna enligt Huvudavtalet.
- Vid konflikt mellan en bestämmelse i detta PUB-avtal och en bestämmelse i Huvudavtalet gäller bestämmelsen i detta PUB-avtal.
- Securitas äger inte rätt till någon särskild ersättning för att uppfylla sina åtaganden som personuppgiftsbiträde enligt detta PUB-avtal om inte annat följer av detta PUB-avtal.
- Detta PUB-avtal ersätter mellan Parterna tidigare ingångna PUB-avtal som avser behandling av personuppgifter som omfattas av detta PUB-avtal, dock med undantag för eventuella i förhållande till Instruktioner för behandling av personuppgifter kompletterande eller särskilda Instruktioner som omfattas av sådant tidigare ingånget PUB-avtal, vilka också ska anses utgöra ytterligare Instruktioner för behandling av personuppgifter enligt detta PUB-avtal.

Särskilda avtalsvillkor för PUB-avtal

PARTERNAS SKYLDIGHETER
1. Dockningsklausul
Parterna är överens om att dockningsklausulen i klausul 5 i Standardavtalsklausulerna inte ska gälla mellan Parterna. Om således en part vill tillträda PUB-avtalet krävs båda Parters på förhand lämnade samtycke, samt att ett tilläggsavtal till detta PUB-avtal ingås mellan berörda parter.

2. Instruktioner
Kundens eventuella ytterligare Instruktioner för behandling av personuppgifter ska lämnas till Securitas genom möte mellan Parterna om inget annat överenskommits, samt även per e-post till Securitas kontaktperson. Om Securitas saknar Instruktion för hur personuppgifter som omfattas av detta PUB-avtal får behandlas eller om Securitas anser att en Instruktion strider mot Tillämplig dataskyddslagstiftning ska Securitas underrätta Kunden om detta skriftligen till Kundens till Kundens kontaktperson och invänta Kundens Instruktion. Om Kunden lämnar ytterligare Instruktioner som går utöver vad som följer av Tillämplig dataskyddslagstiftning eller som inte följer av Huvudavtalet ska Securitas, om Kunden vidhåller Instruktionen, ha rätt till skälig ersättning för den ytterligare kostnad som Instruktionen innebär för Securitas eller annars enligt separat överenskommelse mellan Parterna.

3. Dokumentation och efterlevnad
En begäran om granskning eller inspektion som genomförs av Kunden (eller av Kunden utsedd oberoende revisor) enligt klausul 7.6 i Standardavtalsklausulerna ska lämnas till Securitas genom e-post till Securitas kontaktperson. För undvikande av tvivel inkluderar granskning eller inspektion även skriftliga granskningsunderlag och frågeformulär. Kunden ska lämna Securitas skäligt varsel om åtminstone en (1) månad avseende en begäran om granskning eller inspektion för att ge Parterna möjlighet att planera granskningen eller inspektionen. För att undvika missförstånd ska en granskning eller inspektion ske i den mån tillämpliga lagar och föreskrifter tillåter. En granskning eller inspektion ska ske under normal kontorstid och så långt som möjligt utan att det stör pågående verksamhet. Sådan granskning eller inspektion ska endast omfatta sådan information som är nödvändig för att Kunden ska kunna bedöma om Securitas har uppfyllt sina skyldigheter enligt PUB-avtalet och Tillämplig dataskyddslagstiftning och ska således inte omfatta någon information som saknar betydelse för Securitas behandling av personuppgifter enligt detta PUB-avtal, inklusive information om Securitas andra kunder eller annan information. Securitas har rutiner för att hantera granskning eller inspektion enligt denna punkt 3 som Securitas följer vid en sådan begäran från Kunden. Det kan bl.a. innebära att Securitas kan komma att tillhandahålla viss känslig eller konfidentiell information på plats i Securitas lokaler, eller på annat sätt överenskommet av Parterna. Kunden står för egna och oberoende revisors kostnader och ska ersätta Securitas för skälig kostnad som belastar Securitas för resurser som går åt för att ledsaga revisor i lokal och tillhandahålla revisorn med efterfrågat material. I övrigt står vardera Parten sin egen kostnad för genomförande av granskning eller en inspektion, om inte annat framgår av denna punkt 3. Om en granskning utvisar att Securitas har brustit i sina åtaganden enligt detta PUB-avtal eller Tillämplig dataskyddslagstiftning ska Securitas utan dröjsmål åtgärda sådan brist på egen bekostnad. På Securitas begäran ska Kundens personal och eventuell oberoende revisor som Kund utsett och bemyndigat för att genomföra en granskning eller inspektion ingå en sekretessförbindelse med Securitas avseende den information som sådana personer får del av i samband med granskningen eller inspektionen. Partnerna är överens om att Securitas bedriver verksamhet av säkerhetskänslig natur. Securitas har därför rätt att erbjuda Kunden alternativ till en granskning eller inspektion enligt denna punkt 3, exempelvis rapport eller annan dokumentation från en genomförd granskning som Securitas låtit en tredje part genomföra för att kontrollera att Securitas implementerat tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning. Med hänsyn till Securitas särskilda verksamhet kan en oberoende revisor som Kunden utsett behöva godkännas av Länsstyrelsen innan revisorn påbörjar granskningen eller inspektionen. Kunden ansvarar för eventuell kostnad för sådant godkännande.

4. Användning av underleverantörer
Parterna är överens om att alternativ 2 i klausul 7.7 i Standardavtalsklausulerna ska tillämpas. Securitas ska informera Kunden om eventuella ändringar till listan genom att underbiträde läggs till eller byts ut åtminstone en vecka i förväg genom e-post till Kundens kontaktperson, via prenumeration eller fakturaunderlag eller på annat sätt Securitas finner lämpligt. Om Kunden inte invänder mot ändringen äger Securitas rätt att anlita det aktuella underbiträden för att behandla personuppgifter på uppdrag av Kunden. Om Kunden vill utöva sin rätt att invända mot ett nytt underbiträde ska Kunden skriftligen underrätta Securitas om detta inom en vecka från informationsgivning. Sådan skriftlig underrättelse ska lämnas till Securitas genom e-post till Securitas kontaktperson. Om Kunden invänder mot anlitandet av ett underbiträde enligt ovan ska Parterna diskutera en lösning som båda Parter kan acceptera. Om Parterna inte kommer överens om en lösning inom en vecka (eller den längre period som Parterna skriftligen kommer överens om) räknat från Kundens skriftliga invändning så är Kunden införstådd att det innebär att Securitas förhindras att fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser i den utsträckning det relaterar till underbiträdet i fråga. Åsidosättandet att fullgöra sådana förpliktelser utgör inte avtalsbrott och begränsar inte andra skyldigheter enligt Avtalet och Kunden ska fortsatt ersätta Securitas som om fullt fullgörande av Tjänsten i enlighet med Avtalet skett.

5. Internationella överföringar
Under förutsättning att Securitas iakttar bestämmelserna i klausul 7.8 i Standardavtalsklausulerna får Securitas härmed ett generellt samtycke av Kunden till att överföra personuppgifter till tredje land som är nödvändigt för Securitas att tillhandahålla Tjänsterna förutsatt att det följer Tillämplig dataskyddslagstiftning och sker i enlighet med kapitel 5 GDPR.

6. Stöd till den personuppgiftsansvarige
Information och begäran enligt klausul 8 i Standardavtalsklausulerna ska lämnas genom e-post till respektive Parts kontaktperson. Securitas äger rätt till skälig ersättning för den kostnad som biståndet till Kunden medför för Securitas eller annars enligt överenskommelse mellan Parterna.

7. Anmälan av personuppgiftsincidenter
En underrättelse till Kunden om en personuppgiftsincident som rör Kundens personuppgifter enligt klausul 9 i Standardavtalsklausulerna ska lämnas till Kunden via e-post till Kundens kontaktperson. Kunden åtar sig att hålla affärshemligheter eller konfidentiell information som Kunden erhåller från Securitas avseende en inträffad personuppgiftsincident strikt konfidentiell. Detta ska inte förhindra Kunden från att lämna ut sådan information till berörd tillsynsmyndighet. Kunden ska dock vid tillgängliggörandet av sådan information till tillsynsmyndigheten begära att sådan information omfattas av sekretess.

SLUTBESTÄMMELSER
8. Sekretess för personuppgifter
Utan att det påverkar tillämpningen av sekretessåtaganden i Huvudavtalet ska Securitas ej hålla alla personuppgifter som omfattas av PUB-avtalet och som Securitas behandlar som personuppgiftsbiträde för Kundens räkning med mindre säkerhet än så som Securitas tillämpar för sin egen konfidentiella information.

9. Avtalstid och uppsägning
Detta PUB-avtal gäller under samma avtalstid som Huvudavtalet och för sådan ytterligare tid som Securitas (eller ett anlitat underbiträde) behandlar personuppgifter på uppdrag av Kunden. Om någon av Parterna säger upp detta PUB-avtal med omedelbar verkan av något av de skäl som anges i klausul 10 i Standardavtalsklausulerna ska också Huvudavtalet upphöra med omedelbar verkan.

10. Upphörande av behandlingen av personuppgifter
Med hänvisning till klausul 10 (d) i Standardavtalsklausulerna ska Kunden genom e-post till Securitas kontaktperson lämna anvisning om Kunden vill att de personuppgifter som Securitas (eller underbiträde) behandlar på uppdrag av Kunden ska: (i) raderas; eller (ii) återlämnas till Kunden.

11. Bestämmelser som gäller efter avtalets upphörande
Punkten 8 (Sekretess för personuppgifter), punkten 10 (Upphörande av behandlingen av personuppgifter), punkten 12 (Ansvar) och punkten 13 (Övrigt) ska gälla efter PUB-avtalets upphörande oavsett anledning därtill.

12. Ansvar
Respektive Part ska vara ansvarig för administrativa sanktionsavgifter som har påförts Parten i fråga på grund av att Parten inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt detta PUB-avtal eller Tillämplig dataskyddslagstiftning eller har behandlat personuppgifter i strid med Tillämplig dataskyddslagstiftning. Vad gäller ansvar för krav på skadestånd från berörda registrerade gäller artikel 82 i GDPR. Utan att det påverkar ovanstående ska ansvarsbegränsningen i Huvudavtalet gälla.

13. Övrigt
- Ändringar. För det fall ändringar i tillämplig lag, lagakraftvunnen dom som rör tolkningen av tillämplig lag eller om Tjänsterna förändras på ett sätt som kräver förändring till detta PUB-avtal ska Parterna samråda om detta och i god anda samarbeta för att göra nödvändiga ändringar till PUB-avtalet. Hela avtalet. PUB-avtalet utgör hela avtalet mellan Parterna avseende alla frågor som PUB-avtalet berör.
- Överlåtelse. Ingen av Parterna ska äga rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta PUB-avtal utan den andra Partens skriftliga samtycke.
- Tillämplig lag. På detta PUB-avtal ska svensk lag tillämpas utan beaktande av bestämmelser om motstridiga regler om lagval.
- Tvist. Bestämmelsen om tvistelösning i Huvudavtalet ska gälla för eventuella tvister och anspråk som uppstår till följd av eller i samband med PUB-avtalet, eller brott mot, uppsägning eller ogiltigförklaring av det.

Instruktioner för behandling av personuppgifter

Denna bilaga, som utgör en integrerad del av PUB-avtalet, anger Kundens Instruktioner för Securitas (och dess anlitade underbiträdens) behandling av personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna enligt Huvudavtalet.

För Securitas Digitala tjänster (i det fall det är tillämpligt för ditt tjänsteavtal) gäller en separat instruktion från denna bilaga, vilket finns tillgänglig genom följande länk: https://www.securitas.com/securitas-digital-services--legal-documents

BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN
Securitas behandlar personuppgifter för Kundens räkning för att tillhandahålla Tjänsterna enligt Huvudavtalet och för att uppfylla sina skyldigheter enligt PUB-avtalet. Nedan beskrivs närmare den behandling av personuppgifter som Securitas utför som personuppgiftsbiträde på uppdrag av Kunden i förhållande till de tjänster som Securitas tillhandahåller. Vilken behandling av personuppgifter som Securitas utför för Kundens räkning beror på vilka tjänster som ingår i Huvudavtalet.

Bevakningstjänster
Behandlingens ändamål och art: Personuppgifter behandlas av Securitas för Kundens räkning för att hantera bevakningstjänst, inklusive för att upprätthålla kontaktpersonlistor och instruktioner, genomföra behörighetskontroller, samt för att upprätta och dela kundrapporter.
Kategorier av personuppgifter
- Kontaktuppgifter
- Iakttagelser och åtgärder
- Identifieringsuppgifter
- Lokaliseringsuppgifter
Kategorier av registrerade:
- Kundens anställda och andra anlitade personer
- Övriga personer som vistas behörigt eller obehörigt inom Kundens bevakningsområde

Brandskydd
Behandlingens ändamål och art: Personuppgifter behandlas av Securitas för Kundens räkning för att hantera brandskydd och för att genomföra utbildningar, inklusive för att upprätthålla kontaktpersonlistor och instruktioner, hantera deltagarlistor för utbildningar och utbildningsresultat samt för att upprätta och dela kundrapporter.
Kategorier av personuppgifter
- Kontaktuppgifter
- Iakttagelser och åtgärder
- Identifieringsuppgifter
- Utbildningsuppgifter
Kategorier av registrerade:
- Kundens anställda och andra anlitade personer
- Deltagare i utbildningar

Larmcentraltjänster, Personlarm och Fastighetsjour
Behandlingens ändamål och art: Personuppgifter behandlas av Securitas för Kundens ändamål för att tillhandahålla larmcentraltjänster/personlarm/fastighetsjour, inklusive för att hantera larmmottagning, förmedla larm, upprätthålla kontaktpersonlistor och instruktioner, genomföra behörighetskontroller, samt för att upprätta och dela kundrapporter.
Kategorier av personuppgifter:
- Kontaktuppgifter
- Iakttagelser och åtgärder
- Bild- och ljudmaterial
- Identifieringsuppgifter
- Lokaliseringsuppgifter
-Teknisk användaridentifikation & användargenererad data (Alarm.com)
Kategorier av registrerade:
- Kundens anställda och andra anlitade personer
- Övriga personer som vistas behörigt eller obehörigt inom Kundens bevakningsområde, inklusive lägenhetsinnehavarare.

Parkeringsservice
Behandlingens ändamål och art: Personuppgifter behandlas av Securitas för att hantera parkeringsservice, inklusive för att hantera parkeringstillstånd, elektroniska nycklar, utfärda och hantera kontrollavgifter eller parkeringsanmärkningar samt administrera bortförande av felparkerade fordon.
Kategorier av personuppgifter:
- Kontaktuppgifter
- Fordonsuppgifter
- Identifieringsuppgifter
- Bild
- Fordonsrelaterade skulder (vid bortförande fordon)
- Lokaliseringsuppgifter
Kategorier av registrerade:
- Kundens anställda och andra anlitade personer
- Parkör

UNDERBITRÄDEN OCH LAGRINGSTID
För information om vilka underbiträden som Securitas anlitar för att tillhandahålla Tjänsterna samt lagringstid för personuppgifterna, se följande länk: https://www.securitas.se/om-oss/vart-integritetsarbete-gdpr/pub-avtal/. Information om ändringar av underbiträden kan även tillhandahållas på andra sätt som föreskrivet i punkt 4.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER
Nedan anges vilka typer av uppgifter som omfattas av respektive kategori av personuppgifter som används i denna Instruktion.
- Bild- och ljudmaterial: Bilder och/eller ljudupptagning där personuppgifter förekommer.
- Fordonsuppgifter: Registreringsnummer, beskrivning av fordon, ägaruppgifter, fordonsrelaterade skulder (vid tjänsten bortförande av fordon).
- Iakttagelser och åtgärder: Beskrivning av iakttagelse och eventuell vidtagen åtgärd. Kan innehålla beskrivning av signalement på en person, Fordonsuppgifter och Identifieringsuppgifter.
- Identifieringsuppgifter: Namn, personnummer, födelsedatum, samordningsnummer, anställningsnummer eller personlig kod. Vid iakttagelser kan åtgärden vara att göra en behörighetskontroll där det kan det föreligga behov av att identifiera och säkerställa identitet av personen på platsen. Vid Larmcentralenstjänster kan det föreligga behov av att identifiera en person via personlig kod. För parkeringsservice kan det föreligga behov av att identifiera ägare till fordon eller nyttjande av elektroniska nycklar. För Brandtjänster finns behov av att säkerställa identitet för vissa utbildningar och diplomeringar.
- Kontaktuppgifter: Namn, adress, e-post, telefonnummer, titel (tex säkerhetschef) och/eller befogenhet (tex nyckelansvarig).
- Lokaliseringsuppgifter: Uppgift om plats eller position, GPS-positioner eller andra tekniska lokaliseringsuppgifter.
- Teknisk användaridentifikation & användargenererad data: IT-relaterad information såsom IP-adress, användardata, uppgifter från cookies, navigationsuppgift på hemsida. Information för personalisering, såsom enhetsbeskrivning, lokalstorlek, systemkonfiguration, sensornamn, apparater eller andra enheter som övervakas av Alarm.com, kontoinformation, schema, läge, automationsinställningar och enhetsinställningar. - Användningsdata, såsom prestanda för säkerhetsenhet som övervakas av Alarm.com, elanvändning eller förbrukning, information om värme och kyla, ljus- eller andra armaturinställningar samt användnings- och varningsloggar. Uppgifter som genereras genom användning och interaktion med Alarm.com-tjänster, såsom aktivering/avaktivering, dörröppning, på- och avslagning av ljus.
- Utbildningsuppgifter: Namn, uppgift om resultat på genomförd utbildning, datum för genomförd utbildning i vissa fall Identifieringsuppgifter.

 

Securitas särskilda försäljningsvillkor för produkter - Företagslarm

”Securitas” avser Securitas Sverige AB, org. nr. 556108-6082.
”Kunden” avser den kund/beställare som angivits som kund vid beställningen.
”Webbplatsen” avser den webbplats som Securitas tillhandahåller genom www.securitaspro.se.

1. Allmänt
1.1. Securitas Särskilda Försäljningsvillkor för produkter till företagslarm (”nedan Försäljningsvillkor”) gäller för leverans av produkter och tjänster av Kundens köp från Securitas nätbutik. Dessa Försäljningsvillkor gäller för köp och leverans av varor (nedan ”Varan”). Försäljningsvillkoren gäller inte vid köp av abonnemangstjänst med tillhörande produkter då gäller istället Securitas särskilda bestämmelser för abonnemang för företagslarm. Dessa villkor gäller från angivet datum i versionshanteringen och ersätter tidigare publicerade försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren träder ikraft vid den tid Kunden genomför ett köp via Securitas webbplats. Om Kunden handlar i egenskap av konsument gäller istället Securitas Försäljningsvillkor för Konsumenter.

2. Beställning och Avtal
2.1. Avtal ingås genom att Kunden beställer Varan på Webbplatsen och Securitas bekräftar beställningen via en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit (nedan ”Avtalet”). Avtalet blir bindande mellan Securitas och Kunden då Kunden mottar orderbekräftelsen i mailet från Securitas, Kunden är dock bunden av sin order från det att denne genomför sin order på Webbplatsen. För att kunna genomföra ett köp via Securitas webbplats måste Kunden acceptera Försäljningsvillkoren.
2.2. Vid en beställning enligt ovan då Kunden accepterar villkoren förbinder sig Kunden att följa Försäljningsvillkoren i sin helhet och bekräftar att denne tagit del av informationen som rör personuppgifter enligt Securitas Integritetspolicy.
2.3. Kunden bekräftar genom att genomföra köpet och acceptera dessa Försäljningsvillkor att denne har rätt att genomföra detta köp för Kunden och därmed juridiskt binda det kundföretag som Kunden företräder vid detta Avtal. Beställaren ska således vara behörig att företräda Kunden antingen genom att vara behörig firmatecknare eller ha rätt att ingå detta avtal genom en ställningsfullmakt samt vara minst 18 år.

3. Kunduppgifter
3.1. Vid beställningstillfället via Webbplatsen kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter för att beställningen ska kunna gå igenom. Kunden ansvarar för att kunduppgifterna (adress, telefon, e-post m.m.) är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

4. Priser och avgifter
4.1. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. De aktuella priserna som lämnas på Webbplatsen har Securitas rätt att löpande uppdatera. Priser anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt.
4.2. Securitas har rätt att ta ut en fraktavgift och fraktavgift framgår på Webbplatsen.

5. Betalning
5.1. Kunden kan betala enligt de betalningsalternativ som finns på Webbplatsen. Securitas har rätt att ta betalt av Kunden vid beställningstillfället, om inte annan betalningslösning såsom fakturaköp angivits av Kunden. Vid fakturabetalning alternativt delbetalning har Securitas rätt att göra en kreditupplysning avseende Kunden. Securitas förbehåller sig rätten att neka ett visst betalsätt om Kunden inte godkänns för det valda betalsättet. Securitas har vidare rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntelag samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader om Kunden ej betalar i tid. Felaktiga uppgifter i en faktura måste av Kunden reklameras innan förfallodagen på varje faktura och för det fall Kunden inte reklamerar detta under föreskriven tid kan felaktigheter inte göras gällande mot Securitas.

6. Kampanjer och erbjudanden
6.1. Securitas kan under perioder erbjuda kampanjer på Webbplatsen som stipulerar mer förmånliga villkor än vad som framgår av dessa Försäljningsvillkor, exempelvis rörande fraktavgifter. Dessa förmånligare villkor gäller endast så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Securitas i samband med kampanjen. Securitas förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en sådan kampanj. Vid sådant återkallande eller efter kampanjdatumens utgång gäller dessa Försäljningsvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

7. Leverans och transport
7.1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antalet arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Securitas skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Estimerad leveranstid för Varan framgår på Webbplatsen.
7.2. Leverans utförs av den eller de olika transportörer eller budfirmor (nedan ”Transportör”) som Securitas vid var tid anlitar. Securitas ansvarar aldrig för leveransförsening som beror på en Transportör och risken för leveransen övergår på Kunden samtidigt som Securitas lämnar över Varan för leverans till Transportören. Försändelser som ska lösas ut av Kunden hos angivet ombud ska göras inom den tidsram som framgår av aviseringen. Försändelser ska normalt hämtas ut personligen med giltig identitetshandling och genom att uppge kolli-id. När försändelsen kommit ombudet tillhanda brukar Kunden meddelas genom avi eller dylikt som visar var och när försändelsen ska hämtas. Avisering kan ske på olika sätt och ibland kan dessa komma bort varför du som Kund kan behöva kontakta Transportören men vanligen sker avisering genom e-post, brevledes alternativt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.
7.3. Om en vara inte hämtas ut av Kunden inom den i aviseringen angivna tidsramen har Securitas rätt att ta ut en avgift om 500 SEK exklusive moms.
7.4. Vid försening av leverans fortsätter Securitas att bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans försenas med mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

8. Garanti
8.1. Larmanläggningen omfattas av en garanti under ett år från köpet genomförts under förutsättning att Securitas underleverantör inte lämnar en kortare garantitid för en viss specifik vara. Detta framgår i sådana fall i produktbeskrivningen av aktuell Vara på Webbplatsen. Garantin omfattar endast fel som beror på fabrikationsfel. För att undvika missförstånd innebär detta att garantin exempelvis inte omfattar fel som beror på Kundens hantering av Varan, så som exempelvis vårdslöshet eller på felaktig installation, bristande underhåll, handhavandefel och inte heller övriga fel som beror på yttre påverkan, obehörigt utnyttjande, inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, väderförhållanden, åska, felaktig spänning, annan utrustning, husdjur eller liknande. Garantin förutsätter alltid att Kunden vårdat och underhållit larmanläggningen i enlighet med dessa villkor.

9. Reklamationer
9.1. Reklamation av fabrikationsfel ska ske omedelbart då fel upptäcktes och alltid inom skälig tid, reklamation som sker efter 10 dagar från att felet upptäcktes kan inte anses vara gjord inom skälig tid. Kontaktuppgifter för reklamation finns tillgängliga på Webbplatsen där beställning kan genomföras. Kunden ska inhämta Securitas fraktanvisningar för att returnera felaktig vara, vilket dock inte innebär att reklamationen är godkänd utan endast att Securitas åtar sig att undersöka felet. Om reklamationen godkänns och kunden har följt Securitas fraktanvisning betalar Securitas returfrakten samt återsänder en felfri vara till Kunden. Om det vid reklamation visar sig att det inte är något fel på varan som Securitas ansvarar för har Securitas rätt till ersättning för de undersöknings- och fraktkostnader som orsakats av reklamationen.
9.2. Kunden har vidare ett ansvar att i samband med mottagande av Varan kontrollera Varan och på ankomstdagen, eller allra senast inom 7 dagar vid dolda skador som ej kunde eller borde kunnat upptäckas på ankomstdagen, anmäla eventuell leveransskada till både Transportören och till Securitas även om det enbart är Transportören som ansvarar för fel som uppstått på grund av Transportörens vårdslöshet vid leverans av Varan.

10. Securitas ansvar och befrielsegrunder vid Force Majeure
10.1. För det fall Securitas ansvarar för skada på produkten åtar sig Securitas att efter eget val antingen avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Securitas har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.
Securitas kan aldrig ta ansvar för Varans kompatibilitet med andra produkter utöver vad som framgår av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen. Det totala ansvar som kan göras gällande i förhållande till Securitas under detta Avtal är (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Securitas anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) under alla omständigheter begränsat till det totala pris som betalats av Kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden men kan aldrig överstiga ett belopp om 1 000 000 SEK. Securitas ansvar begränsas och regleras i övrigt av Allmänna Bestämmelser A som utgör en bilaga till dessa Försäljningsvillkor.
10.2. Befrielsegrunder regleras av Allmänna Bestämmelser A och villkor avseende Force majeure i Allmänna bestämmelser A ska ses som en integrerad del i dessa särskilda försäljningsvillkor genom denna hänvisning.

11. Personuppgifter
11.1 Personuppgifter som lämnas i samband med detta avtal eller som registreras i samband med fullgörandet av avtalade köp av vara/varor behandlas av Securitas i enlighet med vid var tid tillämplig lag och integritetspolicy. För det fall Securitas behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för kundens räkning regleras denna behandling i medföljande personuppgiftsbiträdesavtal till avtalet. För information om hur Securitas behandlar personuppgifter vänligen läs Securitas integritetspolicy och särskild information för den behandling vi utför i förhållande till köp av produkter.
11.2. Om Kunden har lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter har Securitas rätt att frånträda ingånget avtal om köp av vara till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

12. Ändring av allmänna bestämmelser och särskilda försäljningsvillkor
12.1 Med undantag för ändring av villkoren enligt punkt 12.2 är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig.
12.2 Securitas kan från tid till annan göra ändringar i sina allmänna bestämmelser och i dessa Försäljningsvillkor. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. För ingånget köp gäller dock alltid de allmänna bestämmelser och försäljningsvillkor som varit aktuella vid köptillfället.

13. Krav på service/underhåll
13.1. Kunden ansvarar för att utrustning som kräver särskild/särskilt service/underhåll genomgår detta före utgångsdatum för gällande kvalitetsbesiktning passerat. Om Kunden inte uppfyller dessa krav på service/underhåll förlorar Kunden rätten till eventuell garanti som annars skulle gälla enligt dessa Försäljningsvillkor.

14. Krav på återvinning/destruktion
14.1. Kunden ansvarar för att förbrukade varor återvinns/destrueras i enlighet med återvinningscentralernas (”ÅVC”) riktlinjer. Är Kunden osäker på vad som gäller på dennes ort ska Kunden kontakta Securitas för att erhålla vägledning vad gäller återvinning/destruktion. Exempelvis ska brandsläckare sorteras som farligt avfall på närmaste ÅVC när produkten anses vara förbrukad.
15. Ingående bilagor och företrädesordning:
15.1. Securitas Allmänna Bestämmelser A utgör en bilaga till detta Avtal och tillämpliga delar i dessa bestämmelser gäller utöver det som regleras av dessa Försäljningsvillkor. Vid motstridiga villkor ska dessa Försäljningsvillkor ha tolkningsföreträde framför Securitas Allmänna Bestämmelser A.

Dessa SecuritasPro Särskilda försäljningsvillkor för produkter - Företagslarm uppdaterades senast 2023-07-31.